Erklæring fra kjøper

Fullstendige opplysninger

Vi er inneforstått med at saksbehandlingen starter etter at GIEK har mottatt all nødvendig informasjon fra søkeren. Hva GIEK krever, fremgår av søknadsskjemaet. Velger kunden å ettersende informasjon, vil saksbehandlingen starte først når denne er mottatt.

Korrupsjon

Vi er oppmerksom på at det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at eksportør i medhold av OECDs retningslinjer før garantiutstedelse avgir en skriftlig erklæring om at verken eksportør eller noen som opptrer på eksportørens vegne har handlet eller vil handle i strid med forbudet i straffeloven §§ 387-389, jf. § 15. Bestemmelsene gjelder korrupsjon overfor aktører i offentlig og privat sektor, og påvirkningshandel i så vel offentlig som privat sektor, samt medvirkning til dette.

Vi erklærer at vi ikke har mistanke om, eller er kjent med korrupsjon hos andre involverte parter i prosjektet.

Dersom det foreligger økonomiske interesser mellom selskaper/personer på vår side og selskaper/personer på eksportørens side skal GIEK opplyses om disse.

Kontrollsystemer:

Vi er innforstått med betydningen av å utvikle, implementere og å kunne dokumentere tilfredsstillende kontrollsystemer for å bekjempe korrupsjon.

Tiltale/dom for korrupsjon

Vi erklærer at verken vi, eller andre vi kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid eller tjenester eller som på annen måte opptrer i transaksjonen

  1. er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller;
  2. de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet
  3. de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet.

Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister

Vi erklærer at verken vi, eller andre vi kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i transaksjonen er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.

PEP - «politisk eksponerte personer».

Vi erklærer at ingen ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere er PEP. Dersom noen av disse er PEP, er dette opplyst i søknadsskjemaet.

Rapportering

Vi er kjent med GIEKs plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens §§ 387-389, jf. § 15.

Samtykke til offentliggjøring

GIEK har – etter at garantipolise er utstedt – rett til å publisere følgende informasjon på www.giek.no: Navn på kjøper og tilhørende land, navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantipolise. Vilkårene i denne erklæring kan kun endres eller fravikes ved skriftlig avtale med GIEK.