Erklæring fra eksportør

Fullstendige opplysninger

Vi er inneforstått med at saksbehandlingen starter etter at GIEK har mottatt all nødvendig informasjon fra søkeren. Hva GIEK krever, fremgår av søknadsskjemaet. Velger kunden å ettersende informasjon, vil saksbehandlingen starte først når denne er mottatt.

Korrupsjon

GIEK krever i søknadsprosessen en erklæring om at eksportør kjenner til at det må leveres en eksportørerklaring før garantien utstedes.

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at eksportør i medhold av OECDs retningslinjer før garantiutstedelse avgir en skriftlig erklæring om at verken eksportør eller noen som opptrer på eksportørens vegne har handlet eller vil handle i strid med forbudet i straffeloven §§ 387-389, jf. § 15. Bestemmelsene gjelder korrupsjon overfor aktører i offentlig og privat sektor, og påvirkningshandel i så vel offentlig som privat sektor, samt medvirkning til dette.

Dersom erklæring som nevnt ovenfor ikke kan avgis, skal dette skriftlig begrunnes i søknaden. Dersom eksportør har vært involvert i korrupsjon skal det fremlegges dokumentasjon vedrørende hvilke tiltak som er iverksatt for å avverge korrupsjon.

Opplysningene ovenfor skal benyttes av GIEK i søknadsbehandlingen og det er et vilkår for utstedelse av polise at eksportør, før polise utstedes, innestår for at opplysningene er fullstendige og korrekte.

Dersom personer tilknyttet eksportørens foretak, eller foretaket, vedtar et forelegg for brudd på de nevnte bestemmelser, eller ansvaret blir fastslått i en rettskraftig dom, vil GIEK kunne holde eksportøren erstatningsansvarlig dersom vilkårene for slikt ansvar er oppfylt.

Det samme gjelder dersom eksportørens medhjelpere i transaksjonen opptrer i strid med de nevnte bestemmelser i straffeloven og eksportøren visste eller måtte vite dette.

Dersom det foreligger økonomiske interesser mellom selskaper/personer på eksportørens side og selskaper/personer på kjøpers side skal GIEK opplyses om disse.

Kontrollsystemer:

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti om at eksportøren er innforstått med betydningen av å utvikle, implementere og å kunne dokumentere tilfredsstillende kontrollsystemer for å bekjempe korrupsjon.

Tiltale/dom for korrupsjon

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at verken eksportøren, eller noen som handler på eksportørens vegne (for eksempel agenter), eller andre eksportøren kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid eller tjenester eller som på annen måte opptrer i transaksjonen

  1. er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller;
  2. de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet
  3. de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet.

c) Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at verken eksportøren, eller noen som handler på eksportørens vegne (for eksempel agent), eller andre eksportøren kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i transaksjonen er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.

d) Agenter

Dersom det benyttes/skal benyttes agent eller andre personer/firmaer for å opptre på eksportørs vegne, eller eksportøren kjenner til andre som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjeneste eller for annen medvirkning i transaksjonen skal følgende informasjon oppgis i søknadsskjemaet:

  1. Person/firma (navn, foretaksnummer og adresse )
  2. Oppdragets/tjenestens art
  3. Godtgjørelse/honorarer/andre fordeler
  4. Oppgjørssted/sted for betaling

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at alle betalinger, provisjoner eller andre fordeler i transaksjonen som ikke går direkte mellom kjøper og selger, angår dekning av relevante ytelser og tjenester og at betalingenes størrelse står i forhold til verdien av ytelsen eller tjenesten.

Rapportering

GIEKs har plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens §§ 387-389, jf. § 15.