Erklæring fra bank (på oppdrag fra eksportør)

Fullstendige opplysninger

Vi er inneforstått med at saksbehandlingen starter etter at GIEK har mottatt all nødvendig informasjon fra søkeren. Hva GIEK krever, fremgår av søknadsskjemaet. Velger kunden å ettersende informasjon, vil saksbehandlingen starte først når denne er mottatt.

Korrupsjon

Banken erklærer med dette at:

Vi er oppmerksom på at det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at eksportør i medhold av OECDs retningslinjer før garantiutstedelse avgir en skriftlig erklæring om at verken eksportør eller noen som opptrer på eksportørens vegne har handlet eller vil handle i strid med forbudet i straffeloven §§ 387-389, jf. § 15, og at vi har informert eksportøren om at en slik erklæring vil bli innhentet. Bestemmelsene gjelder korrupsjon overfor aktører i offentlig og privat sektor, og påvirkningshandel i så vel offentlig som privat sektor, samt medvirkning til dette.

Vi erklærer at vi ikke har mistanke om, eller er kjent med korrupsjon hos andre involverte parter i prosjektet.

Kontrollsystemer:

Vi erklærer at vi har tilfredsstillende kontrollsystemer for å vurdere korrupsjon og andre integritetsrisikoer.

Tiltale/dom for korrupsjon

Vi erklærer at vi ikke kjenner til at noen av partene som opptrer i transaksjonen: 

  • er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller;
  • de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet
  • de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet.

Agenter

Dersom det benyttes/skal benyttes agent eller andre personer/firmaer for å opptre på eksportørs vegne, eller banken kjenner til andre som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjeneste eller for annen medvirkning i transaksjonen skal følgende informasjon oppgis i søknadsskjemaet:

  1. Person/firma (navn, foretaksnummer og adresse )
  2. Oppdragets/tjenestens art
  3. Godtgjørelse/honorarer/andre fordeler
  4. Oppgjørssted/sted for betaling

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at alle betalinger, provisjoner eller andre fordeler i transaksjonen som ikke går direkte mellom kjøper og selger, angår dekning av relevante ytelser og tjenester og at betalingenes størrelse står i forhold til verdien av ytelsen eller tjenesten.

Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister

Vi erklærer at vi ikke kjenner til at noen av partene i transaksjonen er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.

Rapportering

Vi er kjent med GIEKs plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens §§ 387-389, jf. § 15. 

Samtykke til offentliggjøring

Vi har informert eksportør om at GIEK har – etter at garantipolise er utstedt – rett til å publisere følgende informasjon på www.giek.no: Navn på kjøper og tilhørende land, navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantipolise. Vilkårene i denne erklæring kan kun endres eller fravikes ved skriftlig avtale med GIEK.