Akseptabel landrisiko

GIEK vurderer landrisiko til det enkelte land i de sakene hvor landrisiko anses som en relevant del av risikovurderingen. GIEKs holdning til utstedelse av garanti i forbindelse med eksport til ulike land varierer. Under "Landrisiko" på vår nettside, finner du oversikt over GIEKs holdning til garantistillelse i de ulike landene, samt hvilken risikoklasse landet faller innunder i henhold til OECDs klassifisering

Hva menes med risikovurdering?
GIEK vurderer landrisiko der det er relevant og i mange tilfeller er landrisikoen styrende for premieberegningen. I en landvurdering, ser vi på den samlede betalingsrisikoen i landet. Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser. Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (import- eller eksportforbud). Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand.

Hvordan foretar GIEK risikovurderingen?
GIEK bruker en rekke kilder, både åpne offentlige kilder og kilder som det betales for, slik som rapporter fra ratingbyråer.  Gjennom et samarbeid (og en avtale) i OECD er det utviklet en økonometrisk modell som vurderer ca 140 land. Gjennom samme samarbeid får GIEK tilgang til betalingserfaringen andre lands garantiinstitutter har hatt med disse 140 landene, og gjennom dette samarbeidet fastsettes det også en felles klassifisering av land. GIEK gjør også mer spesifikke studier av sektorer, regioner osv, når det er behov for det.

Disclaimer
Risikovurderingen er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.