Krav og dokumentasjon

GIEKs garantier forplikter den norske stat. Det er strenge dokumentasjonskrav før vi kan behandle søknaden. GIEK analyserer og gjør en egen kredittvurdering. Dessverre kan ikke alle søkere få tilbud om garanti.

GIEKs dokumentasjonskrav til søkerne er i tråd med internasjonale avtaler, norske lover og retningslinjer. 

Våre viktigste krav:

 1. Tilstrekkelig norsk innhold i kontrakten.
 2. Eksportør har leveringsevne.
 3. Kjøper har tilstrekkelig kredittverdighet.
 4. GIEK kan dele risikoen (med bank eller eksportør).
 5. Etikk og bærekraft er ivaretatt.

GIEKs vurdering av disse fem punktene bestemmer om vi kan utstede garanti og hva dette vil koste.

Dokumentasjonskrav

De ulike finansieringstypene har litt forskjellige krav. Det stilles ekstra krav til prosjektfinansiering. 

GIEK deltar i finansiering av skip med flere låneinstrumenter (les mer under maritim og offshore). 

GIEK vil først starte behandlingen av søknaden når et minimum av nødvendig dokumentasjon er mottatt, dette fremgår av søknadsskjemaene. Søkerne må også bekrefte at man opptrer i samsvar med våre krav til etikk og offentlighet. Nederst i hvert søknadsskjema vil du få en lenke til relevant erklæring. Du kan også lese erklæringene nederst på denne siden.

Det vil bli knyttet en saksbehandler hos GIEK til søknaden, og denne personen vil etter mottak av søknaden raskt ta kontakt. Saksbehandler er søkerens kontaktperson hos GIEK under søknadsprosessen og vil holde kunden løpende oppdatert. 

 

Nærmere om våre krav

GIEK vurderer landrisiko til det enkelte land i de sakene hvor landrisiko anses som en relevant del av risikovurderingen. GIEKs holdning til utstedelse av garanti i forbindelse med eksport til ulike land varierer. Under "Landrisiko" på vår nettside, finner du oversikt over GIEKs holdning til garantistillelse i de ulike landene, samt hvilken risikoklasse landet faller innunder i henhold til OECDs klassifisering

Hva menes med risikovurdering?
GIEK vurderer landrisiko der det er relevant og i mange tilfeller er landrisikoen styrende for premieberegningen. I en landvurdering, ser vi på den samlede betalingsrisikoen i landet. Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser. Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (import- eller eksportforbud). Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand.

Hvordan foretar GIEK risikovurderingen?
GIEK bruker en rekke kilder, både åpne offentlige kilder og kilder som det betales for, slik som rapporter fra ratingbyråer.  Gjennom et samarbeid (og en avtale) i OECD er det utviklet en økonometrisk modell som vurderer ca 140 land. Gjennom samme samarbeid får GIEK tilgang til betalingserfaringen andre lands garantiinstitutter har hatt med disse 140 landene, og gjennom dette samarbeidet fastsettes det også en felles klassifisering av land. GIEK gjør også mer spesifikke studier av sektorer, regioner osv, når det er behov for det.

Disclaimer
Risikovurderingen er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.

 

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Som en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med anti-korrupsjon som en del av det overordnede samfunnsansvaret.

 

Krav til våre kunder

 1. GIEK skal så tidlig som mulig i prosessen informere om de sivil- og strafferettslige konsekvensene av korrupsjon, herunder straffeloven §§ 387-389, jf.§15. GIEK vil ved behov opplyse eksportører og eventuelt søkere om betydningen av å utvikle, implementere og dokumentere prosedyrer og systemer som motvirker korrupsjon.
 2. GIEK krever at eksportører og eventuelt andre søkere, erklærer at hverken de selv, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen, har vært involvert i eller vil involvere seg i korrupsjon, i transaksjonen. Garanti utstedes ikke uten at eksportøren, og eventuelt annen søker, har avgitt slik erklæring.
 3. Eksportør, og eventuelt annen, søker skal opplyse om det er andre personer eller firmaer som opptrer på deres vegne i transaksjonen. Det må opplyses hva som er deres rolle og hvordan godtgjørelsen beregnes og betales.
 4. GIEK krever at eksportør, og eventuelt annen søker, bekrefter at hverken de eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen er på Verdensbankens- eller de regionale utviklingsbankers lister over bedrifter som er utestengt på grunn av korrupsjon eller annen kriminalitet.
 5. GIEK krever informasjon om hvorvidt eksportør, og eventuelt annen søker, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen:
  1. er satt under tiltale for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, eller
  2. de siste fem årene har blitt dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet i en nasjonal domstol, eller
  3. de siste fem årene er blitt ilagt nasjonale administrative tiltak på grunn av korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

GIEKs mål er å integrere miljø- og menneskerettigheter i våre risikovurderinger. Vårt mål er å være en rådgivende partner som forenkler styring av risiko og potensielle negative virkninger for å redusere operasjonelle og økonomiske faktorer samt omdømmerisiko knyttet til konkrete prosjekter.

GIEKs policy for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer. GIEKs due diligence politikk innenfor miljø- og menneskerettigheter bygger på gjennomføringen av OECDs «Common Approaches (2016)» og operasjonalisering av FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter er tilgjengelig her.

GIEK vil vurdere dokumentasjonen fra kunden, samt gjøre en egen vurdering av potensielle risikoer og negative konsekvenser knyttet til den aktuelle transaksjonen. Vår vurdering av prosjektene er basert på gjeldende lokale lover og forskrifter, og relevante internasjonale standarder. De viktigste er den internasjonale finans Corporation (IFC) Performance Standards og Core ILO Labour standarder.

Kundene bør være oppmerksom på den risikoen mulige brudd på miljø, sosiale og menneskerettigheter kan få i egen virksomhet. Det er ventet at de har gjennomført sin egen due diligence for å identifisere potensielle risikoer og konsekvenser, og har dokumentert hvordan de jobber for å forebygge og unngå dette.

For industri, landbaserte prosjekter og faste offshoreprosjekter er en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Handlingsplan (ESAP) ofte nødvendig.

For maritime prosjekter, kreves evalueringer både for konstruksjon og skrogverft for skip. Det kreves også evalueringer som omhandler arbeidskraft, arbeidsforhold, helse og sikkerhet.

GIEKs retningslinjer for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer inkludert FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

 

 • Alle transaksjoner blir klassifisert (A, B, C) på risiko basert på innhentet informasjon, og videre oppfølging avhengig av dette.
 • Sensitive områder inkludert miljø og menneskerettigheter skal kartlegges og formidles til GIEK av kunden
 • Inkluderer virksomheten fisking, tråling, boring, mudring, seismikk etc som har en høy miljørisiko vil vi ha informasjon om kvalitetssystemer av eier og operatør.
 • Skal enheten stå på samme sted i minst to år? Da må det foreligge en konsekvensutredning (EIA/ESIA) på området enheten skal være.
 • Flaggstaten skal være akseptabel for GIEK
 • Konstruksjonsverft og skogsverftet skal vurderes og godkjennes av GIEK i forhold til:
  • Lokale lover og regler
  • HMS
  • Arbeidsforhold – inkludert tvangsarbeid og barnearbeid
  • Kvalitetssystemer

 
Ved vurdering av garantisøknader ber GIEK om å få tilsendt en full forretningsplan av søker.

Forretningsplanen bør inneholde følgende informasjon: 

Informasjon om kjøperselskapet

 • Navn, adresse, selskapstype og etableringsdato.
 • Hvor mange aksjer/andeler det er i selskapet og aksjonærliste/oversikt over eierforhold.
 • Aksjekapital/evt. ansvarlig lånekapital.
 • Navn/bakgrunn på personer i styret og i ledelsen i selskapet.
 • Regnskap og balanse for de siste tre årene.

Informasjon om prosjektet

 • Prosjektbeskrivelse.
 • Markedsforhold/ev. avtaler.
 • Forretningsstrategi.
 • Prosjektstatus og framdriftsplan.

Informasjon om finansiering og budsjett

 • Estimert kapitalbehov og finansieringskilder.
 • Egenkapital, langsiktige lån/eksportkreditt og driftskreditt.
 • Ev. medgarantist samt hvilke vilkår og grad av medvirkning denne medgarantisten har.
 • Oversikt over hvilke sikringsretter GIEK kan få (pant, garantier etc.).

 Kredittverdighet: Garantimottaker / finansieringsmottaker må være kredittverdig (MER)

GIEK skal fremme norsk eksport og norske investeringer i utlandet. Vanligvis garanterer GIEK for kontrakter der det som eksporteres er norskprodusert. Generelt stiller GIEK krav til at minimum 30 prosent av innholdet i kontrakten må være norske varer eller tjenester. 

Utover dette har GIEK en utvidet mulighet til å utstede garantier i saker som faller utenfor de vanlige vilkårene for eksportgaranti, men der finansieringen av eksporttransaksjonen likevel må anses å fremme norsk interesse i betydelig grad og genererer norsk verdiskapning. 

 • Kopi av fullstendig årsregnskap, revidert for de tre siste regnskapsårene.
 • Beskrivelse av forretningsmodell – hva er bedriftens produkter, markeder osv.?
 • Oppdatert prognose inneværende år, budsjett og prognoser for tre år frem tid.
 • Beskrivelse av eksisterende kapitalstruktur, bankrelasjon, osv.
 • Juridisk selskapsstruktur (hvis mer enn et selskap i struktur)
 • Miljøutredning – avhengig av sak

Søker vil bli bedt om å sende inn ytterligere dokumentasjon avhengig av saken.

Om kontantstrøm fra den norske eksporten er vesentlig for selskapets evne til å betjene gjelden (f.eks. nyetablert selskap hvor norsk eksport er eneste aktiva og kontantstrømmen avhenger av denne) vil det kreves ytterligere dokumentasjon og kravene til deltakelse fra GIEKs side vil være strammere. Tilleggsinformasjon vil f.eks være:

Kopi(er) av Finansieringsplan eller kontrakt for salg som skal sikre en fremtidig kontantstrøm.

 • Information on main design and features for new vessels
 • Information on intended use of vessel
 • Description of ownership structure
 • Information on market position and marketing
 • Financial statement for the last three years. Revidert regnskap (3 år tilbake) for garantimottaker. Det er et absolutt krav at kjøper leverer historiske reviderte og signerte regnskap på englesk ifm søknaden. At kontantstrømsfremskrivinger for minimum tre år fremover også legges ved.
 • Financial model with forecast including the new vessel(s)
 • Overview of main management and board of directors

Før GIEK kan stille garanti for et langsiktig lån, må GIEK gjøre en grundig kredittvurdering av låntakeren.

Kjøpere som søker GIEK om långivergaranti, må laste opp følgende vedlegg:

 • Kjøperens reviderte, komplette regnskap for de siste tre år.
 • Kjøperens prognose (resultatregnskap, balanse og kontantstrøm) for inneværende år og påfølgende to år.
 • I denne Excel-malen  fremgår det hvilken informasjon vi trenger.

Alternativt, dersom søknaden gjelder prosjektfinansiering, trenger vi en detaljert finansiell modell for prosjektet.

Erklæringer til søknadsskjemaene

Fullstendige opplysninger

Vi er inneforstått med at saksbehandlingen starter etter at GIEK har mottatt all nødvendig informasjon fra søkeren. Hva GIEK krever, fremgår av søknadsskjemaet. Velger kunden å ettersende informasjon, vil saksbehandlingen starte først når denne er mottatt.

Korrupsjon

Banken erklærer med dette at:

Vi er oppmerksom på at det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at eksportør i medhold av OECDs retningslinjer før garantiutstedelse avgir en skriftlig erklæring om at verken eksportør eller noen som opptrer på eksportørens vegne har handlet eller vil handle i strid med forbudet i straffeloven §§ 387-389, jf. § 15, og at vi har informert eksportøren om at en slik erklæring vil bli innhentet. Bestemmelsene gjelder korrupsjon overfor aktører i offentlig og privat sektor, og påvirkningshandel i så vel offentlig som privat sektor, samt medvirkning til dette.

Vi erklærer at vi ikke har mistanke om, eller er kjent med korrupsjon hos andre involverte parter i prosjektet.

Kontrollsystemer:

Vi erklærer at vi har tilfredsstillende kontrollsystemer for å vurdere korrupsjon og andre integritetsrisikoer.

Tiltale/dom for korrupsjon

Vi erklærer at vi ikke kjenner til at noen av partene som opptrer i transaksjonen: 

 • er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller;
 • de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet
 • de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet.

Agenter

Dersom det benyttes/skal benyttes agent eller andre personer/firmaer for å opptre på eksportørs vegne, eller banken kjenner til andre som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjeneste eller for annen medvirkning i transaksjonen skal følgende informasjon oppgis i søknadsskjemaet:

 1. Person/firma (navn, foretaksnummer og adresse )
 2. Oppdragets/tjenestens art
 3. Godtgjørelse/honorarer/andre fordeler
 4. Oppgjørssted/sted for betaling

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at alle betalinger, provisjoner eller andre fordeler i transaksjonen som ikke går direkte mellom kjøper og selger, angår dekning av relevante ytelser og tjenester og at betalingenes størrelse står i forhold til verdien av ytelsen eller tjenesten.

Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister

Vi erklærer at vi ikke kjenner til at noen av partene i transaksjonen er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.

Rapportering

Vi er kjent med GIEKs plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens §§ 387-389, jf. § 15. 

Samtykke til offentliggjøring

Vi har informert eksportør om at GIEK har – etter at garantipolise er utstedt – rett til å publisere følgende informasjon på www.giek.no: Navn på kjøper og tilhørende land, navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantipolise. Vilkårene i denne erklæring kan kun endres eller fravikes ved skriftlig avtale med GIEK.

Fullstendige opplysninger

Vi er inneforstått med at saksbehandlingen starter etter at GIEK har mottatt all nødvendig informasjon fra søkeren. Hva GIEK krever, fremgår av søknadsskjemaet. Velger kunden å ettersende informasjon, vil saksbehandlingen starte først når denne er mottatt.

Korrupsjon

Banken erklærer med dette at:

Vi ikke har mistanke om, eller er kjent med korrupsjon hos involverte parter i prosjektet, jfr. straffeloven §§ 387-389, jf. § 15.

Kontrollsystemer:

Vi erklærer at vi har tilfredsstillende kontrollsystemer for å vurdere korrupsjon og andre integritetsrisikoer.

Tiltale/dom for korrupsjon

Vi erklærer at vi ikke kjenner til at noen av partene som opptrer i transaksjonen: 

 • er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller;
 • de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet
 • de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet.

Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister

Vi erklærer at vi ikke kjenner til at noen av partene i transaksjonen er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.

Rapportering

Vi er kjent med GIEKs plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens §§ 387-389, jf. § 15. 

Samtykke til offentliggjøring

GIEK har – etter at garantipolise er utstedt – rett til å publisere følgende informasjon på www.giek.no: Navn på kjøper og tilhørende land, navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantipolise. Vilkårene i denne erklæring kan kun endres eller fravikes ved skriftlig avtale med GIEK.

Fullstendige opplysninger

Vi er inneforstått med at saksbehandlingen starter etter at GIEK har mottatt all nødvendig informasjon fra søkeren. Hva GIEK krever, fremgår av søknadsskjemaet. Velger kunden å ettersende informasjon, vil saksbehandlingen starte først når denne er mottatt.

Korrupsjon

Vi erklærer med dette at:

Vi er oppmerksom på at det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at eksportør i medhold av OECDs retningslinjer før garantiutstedelse avgir en skriftlig erklæring om at verken eksportør eller noen som opptrer på eksportørens vegne har handlet eller vil handle i strid med forbudet i straffeloven §§ 387-389, jf. § 15, og at vi har informert eksportøren om at en slik erklæring vil bli innhentet. Bestemmelsene gjelder korrupsjon overfor aktører i offentlig og privat sektor, og påvirkningshandel i så vel offentlig som privat sektor, samt medvirkning til dette.

Vi erklærer at vi ikke har mistanke om, eller er kjent med korrupsjon hos andre involverte parter i prosjektet.

Kontrollsystemer:

Vi erklærer at vi har tilfredsstillende kontrollsystemer for å vurdere korrupsjon og andre integritetsrisikoer.

Tiltale/dom for korrupsjon

Vi erklærer at vi ikke kjenner til at noen av partene som opptrer i transaksjonen: 

 • er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller;
 • de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet
 • de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet.

Agenter

Dersom det benyttes/skal benyttes agent eller andre personer/firmaer for å opptre på eksportørs vegne, eller vi kjenner til andre som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjeneste eller for annen medvirkning i transaksjonen skal følgende informasjon oppgis i søknadsskjemaet:

 

 1. Person/firma (navn, foretaksnummer og adresse )
 2. Oppdragets/tjenestens art
 3. Godtgjørelse/honorarer/andre fordeler
 4. Oppgjørssted/sted for betaling

 

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at alle betalinger, provisjoner eller andre fordeler i transaksjonen som ikke går direkte mellom kjøper og selger, angår dekning av relevante ytelser og tjenester og at betalingenes størrelse står i forhold til verdien av ytelsen eller tjenesten.

Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister

Vi erklærer at vi ikke kjenner til at noen av partene i transaksjonen er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.

Rapportering

Vi er kjent med GIEKs plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens §§ 387-389, jf. § 15. 

Samtykke til offentliggjøring

GIEK har – etter at garantipolise er utstedt – rett til å publisere følgende informasjon på www.giek.no: Navn på kjøper og tilhørende land, navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantipolise. Vilkårene i denne erklæring kan kun endres eller fravikes ved skriftlig avtale med GIEK.

Fullstendige opplysninger

Vi er inneforstått med at saksbehandlingen starter etter at GIEK har mottatt all nødvendig informasjon fra søkeren. Hva GIEK krever, fremgår av søknadsskjemaet. Velger kunden å ettersende informasjon, vil saksbehandlingen starte først når denne er mottatt.

Korrupsjon

Vi er oppmerksom på at det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at eksportør i medhold av OECDs retningslinjer før garantiutstedelse avgir en skriftlig erklæring om at verken eksportør eller noen som opptrer på eksportørens vegne har handlet eller vil handle i strid med forbudet i straffeloven §§ 387-389, jf. § 15. Bestemmelsene gjelder korrupsjon overfor aktører i offentlig og privat sektor, og påvirkningshandel i så vel offentlig som privat sektor, samt medvirkning til dette.

Vi erklærer at vi ikke har mistanke om, eller er kjent med korrupsjon hos andre involverte parter i prosjektet.

Dersom det foreligger økonomiske interesser mellom selskaper/personer på vår side og selskaper/personer på eksportørens side skal GIEK opplyses om disse.

Kontrollsystemer:

Vi er innforstått med betydningen av å utvikle, implementere og å kunne dokumentere tilfredsstillende kontrollsystemer for å bekjempe korrupsjon.

Tiltale/dom for korrupsjon

Vi erklærer at verken vi, eller andre vi kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid eller tjenester eller som på annen måte opptrer i transaksjonen

 1. er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller;
 2. de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet
 3. de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet.

Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister

Vi erklærer at verken vi, eller andre vi kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i transaksjonen er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.

PEP - «politisk eksponerte personer».

Vi erklærer at ingen ledende ansatte, styremedlemmer eller eiere er PEP. Dersom noen av disse er PEP, er dette opplyst i søknadsskjemaet.

Rapportering

Vi er kjent med GIEKs plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens §§ 387-389, jf. § 15.

Samtykke til offentliggjøring

GIEK har – etter at garantipolise er utstedt – rett til å publisere følgende informasjon på www.giek.no: Navn på kjøper og tilhørende land, navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantipolise. Vilkårene i denne erklæring kan kun endres eller fravikes ved skriftlig avtale med GIEK.

Fullstendige opplysninger

Vi er inneforstått med at saksbehandlingen starter etter at GIEK har mottatt all nødvendig informasjon fra søkeren. Hva GIEK krever, fremgår av søknadsskjemaet. Velger kunden å ettersende informasjon, vil saksbehandlingen starte først når denne er mottatt.

Korrupsjon

GIEK krever i søknadsprosessen en erklæring om at eksportør kjenner til at det må leveres en eksportørerklaring før garantien utstedes.

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at eksportør i medhold av OECDs retningslinjer før garantiutstedelse avgir en skriftlig erklæring om at verken eksportør eller noen som opptrer på eksportørens vegne har handlet eller vil handle i strid med forbudet i straffeloven §§ 387-389, jf. § 15. Bestemmelsene gjelder korrupsjon overfor aktører i offentlig og privat sektor, og påvirkningshandel i så vel offentlig som privat sektor, samt medvirkning til dette.

Dersom erklæring som nevnt ovenfor ikke kan avgis, skal dette skriftlig begrunnes i søknaden. Dersom eksportør har vært involvert i korrupsjon skal det fremlegges dokumentasjon vedrørende hvilke tiltak som er iverksatt for å avverge korrupsjon.

Opplysningene ovenfor skal benyttes av GIEK i søknadsbehandlingen og det er et vilkår for utstedelse av polise at eksportør, før polise utstedes, innestår for at opplysningene er fullstendige og korrekte.

Dersom personer tilknyttet eksportørens foretak, eller foretaket, vedtar et forelegg for brudd på de nevnte bestemmelser, eller ansvaret blir fastslått i en rettskraftig dom, vil GIEK kunne holde eksportøren erstatningsansvarlig dersom vilkårene for slikt ansvar er oppfylt.

Det samme gjelder dersom eksportørens medhjelpere i transaksjonen opptrer i strid med de nevnte bestemmelser i straffeloven og eksportøren visste eller måtte vite dette.

Dersom det foreligger økonomiske interesser mellom selskaper/personer på eksportørens side og selskaper/personer på kjøpers side skal GIEK opplyses om disse.

Kontrollsystemer:

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti om at eksportøren er innforstått med betydningen av å utvikle, implementere og å kunne dokumentere tilfredsstillende kontrollsystemer for å bekjempe korrupsjon.

Tiltale/dom for korrupsjon

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at verken eksportøren, eller noen som handler på eksportørens vegne (for eksempel agenter), eller andre eksportøren kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid eller tjenester eller som på annen måte opptrer i transaksjonen

 1. er under tiltale (eller siktelse) for korrupsjon, eller;
 2. de siste fem år regnet fra datering av denne søknad har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet
 3. de siste fem år regnet fra datering av denne søknad er ilagt administrative tiltak pga korrupsjon i Norge eller i utlandet.

c) Verdensbankens/regionale utviklingsbankers lister

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at verken eksportøren, eller noen som handler på eksportørens vegne (for eksempel agent), eller andre eksportøren kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i transaksjonen er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister over bedrifter som er utestengt pga. korrupsjon.

d) Agenter

Dersom det benyttes/skal benyttes agent eller andre personer/firmaer for å opptre på eksportørs vegne, eller eksportøren kjenner til andre som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjeneste eller for annen medvirkning i transaksjonen skal følgende informasjon oppgis i søknadsskjemaet:

 1. Person/firma (navn, foretaksnummer og adresse )
 2. Oppdragets/tjenestens art
 3. Godtgjørelse/honorarer/andre fordeler
 4. Oppgjørssted/sted for betaling

Det er et vilkår for dekning under GIEKs garanti at alle betalinger, provisjoner eller andre fordeler i transaksjonen som ikke går direkte mellom kjøper og selger, angår dekning av relevante ytelser og tjenester og at betalingenes størrelse står i forhold til verdien av ytelsen eller tjenesten.

Rapportering

GIEKs har plikt til, innenfor norsk lovgivning, å informere relevant myndighet dersom det foreligger begrunnet mistanke om brudd på straffelovens §§ 387-389, jf. § 15.