Krav til eksportører og andre søkere om antikorrupsjon

Den norske straffeloven inneholder de viktigste bestemmelsene om korrupsjon, se §§ 387-389, jf.§ 15. Disse bestemmelsene er et naturlig utgangspunkt for GIEKs antikorrupsjonsarbeid. Straffeloven gjelder både offentlig og privat sektor, og den rammer både den som tilbyr en utilbørlig fordel, og den som aksepterer dette. Loven gjelder også korrupsjonshandlinger foretatt i utlandet. Korrupsjon kan straffes hardt, strafferammen for grov korrupsjon er fengsel i inntil ti år. «OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits» ligger også til grunn for GIEKs arbeid for å hindre korrupsjon. Også andre lands korrupsjonslovgivning kan ha betydning for norske foretak. For eksempel har både Storbritannias UK Bribery Act og den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) bestemmelser som kan håndheves internasjonalt.

GIEK vil ved behov opplyse eksportører og eventuelt søkere om betydningen av å utvikle, implementere og dokumentere prosedyrer og systemer som motvirker korrupsjon.

GIEK krever at eksportører og eventuelt andre søkere, erklærer at hverken de selv, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen, har vært involvert i eller vil involvere seg i korrupsjon i forbindelse med transaksjonen. Garanti utstedes ikke uten at eksportøren og eventuelt annen søker har avgitt slik erklæring.

Eksportør og eventuelt annen søker skal opplyse om det er andre personer eller firmaer som opptrer på deres vegne i transaksjonen. De må opplyse hva deres oppdrag består i og hvordan godtgjørelsen beregnes og betales.

GIEK krever at eksportør og eventuelt annen søker bekrefter at hverken de eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen er på Verdensbankens- eller de regionale utviklingsbankers lister over bedrifter som er utestengt på grunn av korrupsjon eller annen kriminalitet.

GIEK krever informasjon om hvorvidt eksportør, og eventuelt annen søker, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen er satt under tiltale for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, eller de siste fem årene har blitt dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet i en nasjonal domstol, eller de siste fem årene er blitt ilagt nasjonale administrative tiltak på grunn av korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet.