Kredittvurdering

GIEK vurderer og godkjenner kredittrisikoen i transaksjonen. Element i en slik kredittvurdering vil være vurdering av debitor (normalt kjøper av norsk eksport), eller garantist (om lån garanteres at en annen en debitor (eks morselskap)). Dersom kjøper/debitor er offentlig (eller staten selv), vil vurdering av staten være viktig.

Som del av kredittvurderingen gjør GIEK også vurdering av andre elementer, både mer generelle vurderinger av det aktuelle landet (eks. forretningsklima), i tillegg til vurdering av debitors marked og muligheter i dette.  

  • GIEK gjør en grundig vurdering av garantimottakers gjeldsbetjeningsevne. GIEK benytter seg I den forbindelse av både kredittrisikomodeller og kontantstrømanalyser.
  • GIEKs kredittrisikomodeller er basert på et anerkjent, internasjonalt ratingselskaps metodikk. Modellene inneholder elementer av kvalitative og kvantitative data, som vektes ulikt avhengig av hvilken modell som benyttes
    GIEKs evaluation of credit risk involves an assessment of the Financial Risk, through the analysis of several financial ratios, and an assessment of the Business Risk profile, which is predominantly qualitative by nature, but can be supported by statistics. In the latter GIEK both assess Industry & Country Risk as well as Competitive position.

GIEK har analytikere som utarbeider egne forventninger til inntjeningsmuligheter. Dette blir brukt som input når det utarbeides kontantstrømanalyser.

GIEK vurderer landrisiko der det er relevant og i mange tilfeller er landrisikoen styrende for premieberegningen. En landvurdering, ser vi på den samlede betalingsrisikoen i landet. Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser. Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (import- eller eksportforbud). Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand.