GIEKs saksbehandling

GIEK trenger fullstendige opplysninger for å kunne behandle en søknad. Noen opplysninger er påkrevd allerede i søknadsskjemaet. Andre kan ettersendes, men husk at saksbehandlingen kan stoppe opp hvis GIEK ikke mottar nødvendig dokumentasjon.

Når søknaden er mottatt

Når vi har mottatt søknad får du tildelt en saksbehandeler. Et saksteam med ulik fagkunnskap analyserer transaksjonen ut fra dokumentasjonen vi har mottatt, egne undersøkelser og møter med kunden. Bedriftens forretningsdrift, kontantstrøm, markedet, kjøperlandet m.m. inngår typisk i analysen. For långivergaratier forhandler vi med långiver (Eksportkreditt Norge eller bank) om deling av sikkerheter.

Kredittvurdering

GIEK vurderer og godkjenner kredittrisikoen i transaksjonen. Element i en slik kredittvurdering vil være vurdering av debitor (normalt kjøper av norsk eksport), eller garantist (om lån garanteres at en annen en debitor (eks morselskap). Dersom kjøper/debitor er offentlig (eller staten selv), vil vurdering av staten være viktig.

Som del av kredittvurderingen gjør GIEK også vurdering av andre elementer, både mer generelle vurderinger av det aktuelle landet (eks. forretningsklima), i tillegg til vurdering av debitors marked og muligheter i dette.  

  • GIEK gjør en grundig vurdering av garantimottakers gjeldsbetjeningsevne. GIEK benytter seg i den forbindelse av både kredittrisikomodeller og kontantstrømanalyser.
  • GIEKs kredittrisikomodeller er basert på et anerkjent, internasjonalt ratingselskaps metodikk. Modellene inneholder elementer av kvalitative og kvantitative data, som vektes ulikt avhengig av hvilken modell som benyttes.

GIEKs evaluering av kredittrisiko involverer en vurdering av finansiell risiko basert på analyse av finansielle forhold og selskapets kommersielle risikoprofil. Vurderingene er primært kvalitative, men støttet av statistikk der det er relevant. For å vurdere selskapets risikoprofil, ser GIEK både på industri- og landrisiko i tillegg til selskapets konkurranseposisjon.

GIEK har analytikere som utarbeider egne forventninger til inntjeningsmuligheter. Dette blir brukt som input når det utarbeides kontantstrømanalyser.

GIEK vurderer landrisiko der det er relevant og i mange tilfeller er landrisikoen styrende for premieberegningen. En landvurdering, ser vi på den samlede betalingsrisikoen i landet. Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser. Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (import- eller eksportforbud). Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand.

Tilbud om garanti og  premieindikasjon

Dersom svaret på søknaden er positivt vil GIEK gi tilbud om garanti. Tilbudet inneholder alle GIEKs krav og forutsetninger for å ta risiko, og hva garantien vil koste kunden (premie). Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

  • Kundens kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.
  • Politiske for hold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land.

Långivergaranti

Gjelder søknaden långivergaranti og det er utstedt et «term sheet» fra en bank eller Eksportkreditt Norge for en lånetransaksjonen, viser GIEKs garantitilbud til "term sheet" og relevante forutsetninger som er inntatt der. Garantitilbudet utstedes til bank eller Eksportkreditt Norge og garanterer for en andel av lånet. Resterende lånebeløp må långiver ta risikoen for selv, eventuelt må dette garanteres for av en annen bank som er akseptabel for GIEK.

Med tilbud om garanti vil banken eller Eksportkreditt Norge som gir lånet, normalt bruke noen uker på å utarbeide den endelige låneavtale som garantien er knyttet til. Ofte vil långiver innhente bistand fra ekstern advokat – norsk eller utenlandsk – avhengig av lovvalg. GIEK deltar i forhandlingene om å utarbeide låneavtalen på samme måte som långiver og andre deltagere i transaksjonen, og skal til sist godkjenne innholdet i avtalen. GIEK er ikke part i låneavtalen.

Få et estimat med vår premiekalkulator for långivergaranti og leverandørkreditt.

Andre garantier

Det er gratis å søke, og å få søknaden vurdert. Dersom du benytter vårt tilbud om garanti, tar GIEK betaling for dette. Betalingen (premien) fastsettes på like vilkår med banker og andre finansinstitusjoner som deltar i den samme transaksjonen. Dersom bankene krever tilleggskostnader, vil betalingen til GIEK også reflektere dette. Hensikten er at GIEK ikke skal konkurrere med bankene på pris.

GIEK utsteder garanti

Før selve utstedelse skjer, må garantimottager først akseptere garantitilbudet og deretter be om at garanten utstedes. Før garantiutstedelse så må også GIEK har mottatt signert eksportør- og korrupsjonserklæring og det må være inngått en samarbeidsavtale med ev. andre garantister av lånet. Utstedelse av garantien vil som regel være en forutsetning (condition precedent) for utbetaling av lånet.   

Når låneavtalen er ferdig utformet og endelig godkjent av GIEK, og lånet er klart til utbetaling, utsteder GIEK den endelige garantien.

Ble søknaden avslått?

GIEK avslår en søknad dersom våre vilkår ikke er oppfylt. Det kan være for lavt norsk innhold i kontrakten (for lite verdiskaping i Norge), sannsynligheten for mislighold kan være for høy, eller etikk / bærekraft kan være utilstrekkelig ivaretatt.

Vi begrunner imidlertid ikke avslaget overfor søker, og vedtaket kan ikke ankes.

Husk at avslaget kan være knyttet til én bestemt kontrakt - du kan selvsagt søke igjen senere.

Spørsmål knyttet til søknadsprosessen?
Send oss gjerne en mail til post@giek.no eller tlf 22 87 62 00.