GIEK følger opp garantien

GIEK gir finansielle garantier i forbindelse med eksportkontrakter og følger opp gjennom garantiens løpetid.

GIEK garanti har høy sikkerhet (AAA). Du kan føle deg helt trygg på at GIEK innfrir forpliktelsene. Dersom noe går galt utbetaler GIEK under garantien. 

Oppfølging i garantitiden

Långivergaranti

 

GIEK vil derfor be om oversendelse av Compliance letter fra banken/medgarantist eller debitor. I større engasjement gjøres årlige gjennomganger, hvor det normalt kreves årsrapport og rapportering av finansielle nøkkeltall fra låntaker. Hovedformålet med årlig gjennomgang er et godt innblikk i selskapets/gruppens virksomhet, strategi og finansielle status, samt at vi gjør oss kjent med hvilke utfordringer selskapet/gruppen står ovenfor i tiden fremover.

For kunden vil en slik tettere oppfølging medføre at vi på et tidlig tidspunkt kan avdekke hvilke behov de vil ha fremover, og hvilken rolle vi eventuelt kan spille i så måte.

Betaling uteblir - GIEK utbetaler erstatning

Långivergaranti

Låntaker skal betjene det garanterte lånet, men dersom betalingen uteblir vil GIEK utbetale under garantien til garantimottager dersom garantiens vilkår er oppfylt. Årsaken til at betalingene uteblir kan være at långiver er insolvent eller av ulike grunner ikke vil betale, eller det kan være politiske forhold som inntreffer. GIEK kan velge å dekke avdrag for avdrag eller å utbetale det totale restbeløpet under lånet. Videre vil GIEK velge om det er hensiktsmessig å tre inn i lånet i långivers sted, eller om det er hensiktsmessig at långiver fortsetter å fronte lånet utad. GIEK har instruksjonsrett over garantimottageren, og denne plikter å holde GIEK underrettet om alle forhold under låneavtalen.

GIEK som kreditor

GIEKs garantier utløser eksport. Det medfører at staten og bankene har langsiktig finansiell risiko knyttet til kundenes forretningsdrift. Om lag 90 prosent av GIEKs garantiansvar er overfor leverandørindustrien til olje og offshore, hvor det er overkapasitet, lav inntjening og høy gjeld.

Flere av GIEKs kunder har søkt GIEK og bankene om ytterligere avdragsutsettelser og lettelser i lånebetingelsene. GIEK har derfor brukt store ressurser på oppfølging av våre løpende garantier.

GIEKs mål i disse engasjementene er alltid å redusere tapsrisikoen for staten og bidra til at rederienes kontrakter og arbeidsplasser bevares der det er mulig. Samtidig er det avgjørende for næringens langsiktige overlevelse at inntjeningen og konkurransekraften styrkes. GIEK er opptatt av å finne langsiktige løsninger på rederienes gjeldsbyrde, der alle parter i kapitalstrukturene må bidra.

I disse prosessene har GIEK de samme rettigheter og plikter som bankene, og opptrer derfor på lik linje med dem. En følge av dette er at GIEK har måttet ta et midlertidig eierskap i panteobjekter og selskaper for å sikre statens verdier.

I tilfelle långivers engasjement blir misligholdt, kan GIEK tre inn i forpliktelsene og foreta utbetaling under garantien i henhold til opprinnelig nedbetalingsplan.