Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Krav og dokumentasjon

GIEKs garantier forplikter den norske stat. Det er strenge dokumentasjonskrav før vi kan behandle søknaden. GIEK analyserer og gjør en egen kredittvurdering. Dessverre kan ikke alle søkere få tilbud om garanti.

Hvem kan få innvilget garanti?

Norske bedrifter, internasjonale kjøpere, og norske banker og internasjonale banker kan benytte GIEKs garantier. Hvem som søker, og hvem vi inngår avtalen med, varierer mellom garantiproduktene.

GIEKs saksbehandling

GIEK trenger fullstendige opplysninger for å kunne behandle en søknad. Noen opplysninger er påkrevd allerede i søknadsskjemaet. Andre kan ettersendes, men husk at saksbehandlingen kan stoppe opp hvis GIEK ikke mottar nødvendig dokumentasjon.

Et norsk eksporteventyr til Kamerun

Inrigo har signert en kontrakt med det statlige kamerunske selskapet Camwater om levering av fire drikkevannsanlegg til det afrikanske landet. Godt hjulpet av virkemiddelapparatet har det norske selskapet klart den tøffe omstillingen fra oljerelaterte aktiviteter.

GIEK følger opp garantien

GIEK gir finansielle garantier i forbindelse med eksportkontrakter og følger opp gjennom garantiens løpetid.

GIEK som kreditor

GIEK gir finansielle garantier i forbindelse med eksportkontrakter. Etter at kontrakter er inngått og lån er tatt opp, skal lånene nedbetales. Da går GIEK over i en annen rolle - kreditorrollen. Artikkelen beskriver hvordan GIEK jobber som eksportutløser og kreditor generelt, og forklarer hva utfordringene innen offshore betyr for GIEK spesielt.

Søknadsskjemaer

GIEKs søknadsskjemaer kan fylles ut og signeres digitalt. Vi anbefaler nettleseren Google Chrome. Hva vi trenger av opplysninger og vedlegg er listet opp under hver garanti.

Garanti for investering av egenkapital

Garantien dekker politisk risiko for tap av norsk egenkapitalinvestering i utlandet. Med politisk risiko menes ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.

Retningslinjer for anbudsgarantiordningen

Garantiordning for refusjon av utgifter i forbindelse med deltakelse i internasjonale anbudskonkurranser for bistandsfinansierte utviklingsprosjekter i fattige utviklingsland.

GIEK ledes av et styre som er oppnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet. Ansattrepresentant og observatør til styret velges av de ansatte i GIEK. (Styremedlemmene oppnevnes for en periode på to år av gangen).
Styret tar beslutning i garantisøknader og krav om erstatning, samt fastsetter vilkår.
Styret har ansvar for å gjennomføre aktiviteter i tråd med Stortingets vedtatte rammer og påse at GIEKs måloppnåelse er god. Videre skal styret utvikle strategiske og operasjonelle mål for GIEK. Styret påser også at GIEK har etablert god internkontroll og gode styringssystemer. Til styrets oppgaver ligger det også å ivareta budsjett, regnskap og økonomi for øvrig. Styret skal også ivareta rapportering til overordnede myndigheter.

GIEKs landrisikovurdering

Handler du med eller vurderer å inngå kontrakter i utlandet? Vårt kart over landrisiko er et verktøy for eksportører, banker og investorer som vurderer å inngå kontrakter i utlandet. Det interaktive verdenskartet viser kreditt- og betalingsrisikoen for de enkelte landene.

Bærekraft

GIEK ønsker å være en god rådgiver for våre kunder, og dermed hjelpe dem med å redusere risiko i sin virksomhet.

Avtaler for eksportgarantier til Iran

Etter at sanksjonene mot Iran ble opphevet har GIEK mottatt interesse fra norske eksportører. GIEK har forhandlet frem to intensjonsavtaler for å legge til rette for økt handel med Iran. Avtalene ble signert i Teheran den 17. august 2016. Utenriksminister Børge Brende ledet delegasjonen til Iran.