Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?

Norske utenriksstasjoner

Informasjon fra norske ambassader, konsulater og internasjonale delegasjoner. Inneholder bl.a. reiseråd, økonomi og næringsliv for det aktuelle landet.

Handelsportalen Nortrade

Database for norske eksportbedrifter, nyheter, artikler og lenker for dem som ønsker å gjøre forretninger med Norge.

Landrisiko

OECDs landrisiko, GIEKs vurdering av om et land kan og vil leve opp til sine internasjonale betalingsforpliktelser, samt lenker til Verdensbankens indikatorer for investeringsklima i enkeltland.

Garanti for utenlandsinvestering

Dekker politisk risiko på banklån benyttet til investering i utlandet. Med politisk risiko menes ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.). Se også garanti for egenkapitalinvesering.

Kontragarantier: trygghet til utenlandske kjøpere

Dekker utenlandske kjøperes tap i tilfelle manglende leveranse fra norsk eksportør, tap av forskuddsbetaling m.m. Eksportørens bank utsteder garantien, mens GIEK kontragaranterer banken med inntil 50/70/90 prosent avhengig av sak.

Lån til kjøpere av norsk eksport

Langsiktige lån til konkurransedyktige betingelser med løpetid 2-18 år. Faste eller flytende renter, lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi. Det kreves lånegaranti for hele lånet hos GIEK, kommersiell bank eller annen finansinstitusjon. For lån under 50 millioner kroner kan eksportør være medgarantist.

Leverandørkredittgaranti for eksportører

Sikrer eksportøren mot tap ved salg til utlandet på kreditt. Kreditten kan være gitt av eksportør eller dens bank. Garantien dekker politisk eller kommersiell risiko for at kjøperen ikke betaler for enkeltleveranser.

Rembursgaranti for banker

Dersom eksportør og kjøper avtaler betaling gjennom remburs, kan eksportørens bank avdekke normalt 50% av sin risiko for at kjøpers bank ikke overfører pengene som avtalt. Rask saksbehandling når banken har samarbeidsavtale med GIEK.

Finansiering og garanti for retrofit av skip

For installasjon av nytt norsk utstyr på eksisterende fartøyer. Fartøyet må være i utenriksfart eller offshore virksomhet. Lånet kan dekke opptil 85% av den norske leveransen og nedbetalingen er mellom 5 - 8,5 år.

Lån med garanti til kjøpere av norsk eksport

Aktuell for eksportkontrakter inntil 100 millioner kroner: langsiktig lån fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK og bank. Eksportkreditt Norge tar imot søknaden på vegne av begge institusjoner, deretter gjør GIEK kredittvurdering av låntakeren.

Sats internasjonalt

Ressurser for bedrifter med eksportambisjoner. Finne nye markeder, forberede eksport, få de første kundene samt vekst og skalering.

Anbudsgaranti for bistandsprosjekter

Rettet mot norske leverandører til bistandsprosjekter i utviklingsland. Refunderer inntil 50% av leverandørens anbudskostnader dersom man ikke vinner kontrakten. Prioritet til små- og mellomstore bedrifter.

Kredittforsikring

Sikrer selger mot tap ved kortsiktig kredittsalg (under 2 års kredittid). Polisen kan dekke alt salg eller man kan plukke ut enkelte kjøpere. Både politisk og kommersiell risiko kan dekkes. Forsikringsdekningen gjelder fra leveranse til betaling finner sted.
Kan brukes som sikkerhet for banken ved fordringsfinansiering.

Produktvelger for eksportfinansiering

Eksportkreditt Norge, GIEK, og GIEK kredittforsikring er alle statlige virksomheter som på ulikt vis skal fremme norske bedrifters konkurransekraft i det internasjonale markedet. Denne produktvelgeren hjelper deg å finne frem til de riktige tjenestene for din bedrift. Du kan også få henvisning til andre som kan hjelpe.

Huk av hvem du er og hva du trenger – og vi foreslår.

Byggelånsgaranti

Maritime produsenter får bedre byggefinansiering når GIEK dekker inntil 50 prosent av bankens risiko på byggelånet. Kan benyttes for lån til skipsverft eller andre produsenter av flytende innretninger til havs. Intet krav om eksport, kjøper kan være innenlandsk.

Internasjonalt rammeverk

GIEKs virksomhet er regulert gjennom flere internasjonale avtaler, og vi deltar aktivt i arbeidet med å utvikle regelverket til beste for norsk næringsliv. Vi følger også utviklingen hos andre eksportkredittvirksomheter rundt omkring i verden, bl.a. ved samarbeid i enkeltsaker og gjennom deltakelse i ulike internasjonale forum.

GIEKs historie

I snart 100 år har den norske stat lagt til rette for norsk eksport gjennom blant annet det som i dag er GIEK.

Vil du bidra til å fremme norsk eksport?

Norge trenger flere sterke ­eksportbedrifter. Når bedrifter skal investere her hjemme, eller sikre nye kontrakter ute, kan vi i GIEK gjøre en forskjell. Gjennom å garantere for lån, investeringer eller leveranser reduserer GIEK risiko for norske bedrifter ute i verden.

Første halvår 2016

- I første halvår har vi jobbet for å styrke samarbeidet med bankene og åpne opp for nye eksportmarkeder. Eksportørene bør utnytte mulighetene i statlig eksportfinansiering som et konkurransefortrinn og for å komme inn på nye markeder, sier adm.dir. Wenche Nistad

Garantier

GIEK reduserer risikoen i en eksporttransaksjon for eksportør, kjøper eller banken. Med lavere risiko kan partene lettere inngå kontrakten. Dette styrker konkurransekraften til norsk eksport.

Vi fremmer din eksport

Vi fremmer eksport fra både små og store bedrifter enten vi garanterer for deg som eksportør, din kjøper eller bank.  Våre garantier kan bidra til å utløse finansiering eller redusere og avlaste tapsrisiko - for bedriften, kjøperen eller banken.