Søkeresultat

Søk
Dato
Innholdstype
Hva trengs?
Hvem trenger det?
1

Vibeke Stray

Senior kundeansvarlig / Teamleder
1

Hans Melandsø

Senior kundeansvarlig / Teamleder
1

Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør Strategi og forretningsstøtte
1

Solveig Frøland

Avdelingsdirektør Shipping, verft og offshoreprosjekter
1

Britt Skåtun

Avdelingsdirektør Offshore

Fra hele Norge til hele verden

GIEK stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. Vi utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Våre garantier fjerner finansielle hindre og dekker risiko. Slik motiverer vi eksportører, kjøpere og deres banker til å inngå flere og større kontrakter.

Garantier som fremmer maritim eksport

Norsk maritim industri har utviklet seg til å bli blant Norges største eksportnæringer, med verdensledende teknologi, fleksibilitet og påliteligheter. GIEK har lenge vært en sentral finansieringspartner innen ulike shippingsegmenter for kjøpere verden over.

Byggelånsgaranti

Dekker inntil 50% av bankens risiko på byggelån til skipsverft eller andre produsenter av flytende innretninger til havs. Intet krav om eksport, kjøper kan være innenlandsk.

Markedsinformasjon - utland

Klikkbar oversikt over markedsmuligheter i en rekke land. Inneholder også oversikt over Innovasjon Norges kontorer samt ambassader og konsulater under Utenriksdepartementet.

Garanti for produksjonslån til eksportører

Aktuell når eksportører skal by på større/flere kontrakter. Garantien dekker inntil 50% av bankens risiko ved utbetaling av produksjonslånet. Kontrakten(e) må være over 50 mill. kroner.

GIEK for banker

GIEK er et supplement til det kommersielle finansmarkedet, og våre garantier gir bankene et konkurransefortrinn. Vi hjelper små og store, lokale og internasjonale banker.

Norske utenriksstasjoner

Informasjon fra norske ambassader, konsulater og internasjonale delegasjoner. Inneholder bl.a. reiseråd, økonomi og næringsliv for det aktuelle landet.

Handelsportalen Nortrade

Database for norske eksportbedrifter, nyheter, artikler og lenker for dem som ønsker å gjøre forretninger med Norge.

Landrisiko

OECDs landrisiko, GIEKs vurdering av om et land kan og vil leve opp til sine internasjonale betalingsforpliktelser, samt lenker til Verdensbankens indikatorer for investeringsklima i enkeltland.

Garanti for utenlandsinvestering

Dekker politisk risiko på banklån benyttet til investering i utlandet. Med politisk risiko menes ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.). Se også garanti for egenkapitalinvesering.

Kontragarantier: trygghet til utenlandske kjøpere

Dekker utenlandske kjøperes tap i tilfelle manglende leveranse fra norsk eksportør, tap av forskuddsbetaling m.m. Eksportørens bank utsteder garantien, mens GIEK kontragaranterer banken med inntil 50/70/90 prosent avhengig av sak.

Lån til kjøpere av norsk eksport

Langsiktige lån til konkurransedyktige betingelser med løpetid 2-18 år. Faste eller flytende renter, lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi. Det kreves lånegaranti for hele lånet hos GIEK, kommersiell bank eller annen finansinstitusjon. For lån under 50 millioner kroner kan eksportør være medgarantist.

Leverandørkredittgaranti for eksportører

Sikrer eksportøren mot tap ved salg til utlandet på kreditt. Kreditten kan være gitt av eksportør eller dens bank. Garantien dekker politisk eller kommersiell risiko for at kjøperen ikke betaler for enkeltleveranser.

Rembursgaranti for banker

Dersom eksportør og kjøper avtaler betaling gjennom remburs, kan eksportørens bank avdekke normalt 50% av sin risiko for at kjøpers bank ikke overfører pengene som avtalt. Rask saksbehandling når banken har samarbeidsavtale med GIEK.

Finansiering og garanti for retrofit av skip

For installasjon av nytt norsk utstyr på eksisterende fartøyer. Fartøyet må være i utenriksfart eller offshore virksomhet. Lånet kan dekke opptil 85% av den norske leveransen og nedbetalingen er mellom 5 - 8,5 år.