1

Skipsgaranti innenlands

Gjennom skipsgarantiordningen for finansiering av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, tar GIEK risikoavlastning for banker og andre långivere. Skipsgarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån

GIEK kan gi garanti for lån til anskaffelse av skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. GIEK kan også delta i finansieringen ved større ombygginger.

Hvem kan søke?

Kjøper, kjøpers bank eller verftet kan søke om garanti.

Vilkår

  • Minimum kontantandel på 20 prosent.
  • Maksimal grense for belåning er 80 prosent av kontrakten.
  • GIEKs garanti dekker inntil 75 prosent av lånebeløpet.
  • Dersom andre offentlige virksomheter som f.eks. Innovasjon Norge også medvirker i lånefinansiering, skal den samlede offentlige risikoandelen ikke overstige 75 prosent av lånebeløpet.
  • Maksimal løpetid på GIEKs garanti er 12 år med lineær nedtrapping.

Ordningen for finansiering av skip til bruk i Norge, baserer seg på de samme vilkårene som annen skipsfinansiering i GIEK. En typisk skipsfinansiering med GIEKs deltagelse er basert på 30–40 prosent egenkapital og garantidekning fra GIEK tilsvarende 70 prosent av et 1. prioritets pantelån og som dekker resten av finansieringsbehovet.

Endelig finansieringsvilkår fastsettes ut fra kredittrisikoen i den enkelte transaksjon, hvor GIEK legger vekt på gjeldsbetjeningsevne, sikkerheter, kjøpers forretningsmodell og økonomiske stilling generelt.   

Det er krav om deltagelse fra kommersiell bank eller annen finansinstitusjon, samt krav til risikodeling på samme vilkår som GIEK (pari passu vilkår).

Standardvilkår

Bærekraft, miljø og antikorrupsjon (CSR)

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster det?

GIEK fastsetter en markedsbasert premie som normalt ligger fast i hele garantiperioden. Premien er beregnet som en engangspremie, men er også mulig som p.a.-premie.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av kjøpers kredittverdighet. GIEK tar i tillegg et etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee).

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema for skipsgaranti innenlands.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Skipsgaranti innenlands (kommer snart).

Se eksempel på bruk av garanti hos Fjord1 og Rostein rederier.