Garanti for utenlandsinvestering

Dekker politisk risiko på banklån benyttet til investering i utlandet. Med politisk risiko menes ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.). Se også garanti for egenkapitalinvesering.