Garanti for investering av egenkapital

Garantien dekker politisk risiko for tap av norsk egenkapitalinvestering i utlandet. Med politisk risiko menes ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.