Hva trengs?
Hvem trenger det?

Skipsgaranti innenlands

GIEK kan stille garanti for lån til anskaffelse av skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. GIEK kan også delta i finansieringen ved større ombygginger.

Skipsgaranti innenlands

GIEK kan stille garanti for lån til anskaffelse av skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. GIEK kan også delta i finansieringen ved større ombygginger.

Garanti for investering av egenkapital

Garantien dekker politisk risiko for tap av norsk egenkapitalinvestering i utlandet. Med politisk risiko menes ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.

Byggelånsgaranti

Dekker inntil 50% av bankens risiko på byggelån til skipsverft eller andre produsenter av flytende innretninger til havs. Intet krav om eksport, kjøper kan være innenlandsk.

Garanti for produksjonslån til eksportører

Aktuell når eksportører skal by på større/flere kontrakter og trenger finansiering i byggeperioden. Garantien dekker inntil 75% av bankens risiko ved utbetaling av produksjonslånet. Kontrakten(e) må være over 50 mill. kroner.

Landrisiko

OECDs landrisiko, GIEKs vurdering av om et land kan og vil leve opp til sine internasjonale betalingsforpliktelser, samt lenker til Verdensbankens indikatorer for investeringsklima i enkeltland.

Garanti for utenlandsinvestering

Dekker politisk risiko på banklån benyttet til investering i utlandet. Med politisk risiko menes ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.). Se også garanti for egenkapitalinvesering.

Kontragarantier: trygghet til utenlandske kjøpere

Dekker utenlandske kjøperes tap i tilfelle manglende leveranse fra norsk eksportør, tap av forskuddsbetaling m.m. Eksportørens bank utsteder garantien, mens GIEK kontragaranterer banken med inntil 50/70/90 prosent avhengig av sak.

Leverandørkredittgaranti for eksportører

Sikrer eksportøren mot tap ved salg til utlandet på kreditt. Kreditten kan være gitt av eksportør eller dens bank. Garantien dekker politisk eller kommersiell risiko for at kjøperen ikke betaler for enkeltleveranser.

Rembursgaranti for banker

Dersom eksportør og kjøper avtaler betaling gjennom remburs, kan eksportørens bank avdekke normalt 50% av sin risiko for at kjøpers bank ikke overfører pengene som avtalt. Rask saksbehandling når banken har samarbeidsavtale med GIEK.

Lån med garanti til kjøpere av norsk eksport

Aktuell for eksportkontrakter inntil 100 millioner kroner: langsiktig lån fra Eksportkreditt Norge, garantert av GIEK og bank. Eksportkreditt Norge tar imot søknaden på vegne av begge institusjoner, deretter gjør GIEK kredittvurdering av låntakeren.

Garanti for førleveringsrisiko for eksportører

Sikrer eksportøren mot kommersiell risiko (kjøperen ikke betaler) eller politisk risiko (lovendringer, konflikter eller andre politiske hindre for betalingen eller leveransen). Aktuell for skreddersydde leveranser som vanskelig kan selges til andre kjøpere.

Anbudsgaranti for bistandsprosjekter

Rettet mot norske leverandører til bistandsprosjekter i utviklingsland. Refunderer inntil 50% av leverandørens anbudskostnader dersom man ikke vinner kontrakten. Prioritet til små- og mellomstore bedrifter.

Kredittforsikring

Sikrer norsk selger mot tap ved kortsiktig kredittsalg (under 2 års kredittid) til utlandet eller i Norge. Kredittforsikring tilbys av private selskaper i Norge, men GIEK avlaster deres risiko midlertidig pga korona-pandemien. Under forutsetning av at det ikke er tilgjengelig et kommersielt tilbud kan GIEK vurdere å tilby kredittforsikring direkte.

Byggelånsgaranti

Maritime produsenter får bedre byggefinansiering når GIEK dekker inntil 50 prosent av bankens risiko på byggelånet. Kan benyttes for lån til skipsverft eller andre produsenter av flytende innretninger til havs. Intet krav om eksport, kjøper kan være innenlandsk.

Markedsinformasjon - utland

Klikkbar oversikt over markedsmuligheter i en rekke land. Inneholder også oversikt over Innovasjon Norges kontorer samt ambassader og konsulater under Utenriksdepartementet.

Norske utenriksstasjoner

Informasjon fra norske ambassader, konsulater og internasjonale delegasjoner. Inneholder bl.a. reiseråd, økonomi og næringsliv for det aktuelle landet.

Handelsportalen Nortrade

Database for norske eksportbedrifter, nyheter, artikler og lenker for dem som ønsker å gjøre forretninger med Norge.

Lån til kjøpere av norsk eksport

Langsiktige lån til konkurransedyktige betingelser med løpetid 2-18 år. Faste eller flytende renter, lån opptil 85 prosent av eksportkontraktens verdi. Det kreves lånegaranti for hele lånet hos GIEK, kommersiell bank eller annen finansinstitusjon. For lån under 50 millioner kroner kan eksportør være medgarantist.

Finansiering og garanti for retrofit av skip

For installasjon av nytt norsk utstyr på eksisterende fartøyer. Fartøyet må være i utenriksfart eller offshore virksomhet. Lånet kan dekke opptil 85% av den norske leveransen og nedbetalingen er mellom 5 - 8,5 år.

Sats internasjonalt

Ressurser for bedrifter med eksportambisjoner. Finne nye markeder, forberede eksport, få de første kundene samt vekst og skalering.