Visste du at staten kan garantere for langsiktige kraftavtaler i Norge?

- Kraftkrevende industri er avhengig av forutsigbar kraftpris langt frem i tid for å kunne planlegge og drive virksomheten. Kraft er i mange tilfeller den viktigste innsatsfaktoren i kraftkrevende industri, og våre garantier kan bidra til at disse virksomhetene kan inngå langsiktige avtaler, sier Odd Solheim, kundeansvarlig i GIEK.

Kraftavtalene med industrien gjelder som regel store beløp, og kraftprisens utvikling kan bety mye for avtalens restverdi. For kraftselgeren er det en risiko for at kjøperen misligholder avtalen. Hvis GIEK stiller garanti for kraftkjøpers betaling, vil kraftselger kreve GIEK hvis kraftkjøper misligholder sin betalingsplikt. Garantien kommer begge parter til gode; kjøper kan inngå en forutsigbar og langsiktig kraftavtale og selger begrenser sin risiko for tap.

Stor grad av forutsigbarhet

-Når GIEK stiller garanti, fastsettes premien for hele perioden. Slik vet selskapene hva de skal betale i hele garantiens løpetid. Kraftprisens utvikling under løpetiden vil ikke påvirke premien eller føre til krav om ytterligere sikkerheter. En garanti fra GIEK innebærer derfor stor grad av forutsigbarhet, sier Solheim. Han håper flere industriselskaper vil benytte seg av den statlige garantiordning for kraftavtaler.

Ikke bare for de store industriselskapene

Garantiordningen gjelder for kraftkjøpere registrert i Norge med virksomheter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller. Det er ikke bare store kraftkrevende selskaper som kan dra nytte av den statlige kraftgarantiordning, GIEK kan også stille garanti for kraftkjøp foretatt av en sammenslutning av flere virksomheter. Virksomhetene må ha et årlig individuelt kraftforbruk på minst 10 GWh, og kraftavtalen må ha et volum på minst 35 GWh i løpet av avtaleperioden. Kraftavtalene kan være fysiske eller finansielle med minimum 7 og inntil 25 års varighet.

GIEK kan også stille garanti overfor banker og andre långivere som finansierer kraftkjøpet. GIEK sikrer da bankens krav på tilbakebetaling av det lån kraftkjøper har tatt opp for å forskuddsbetale deler av kraftleveransen.

Les mer om kraftgarantiordningen her.

Foto: NTB Scanpix