1

Vindkraftprosjektene Kvitfjell og Raudfjell inngår langsiktig kraftavtale med garanti fra GIEK

Aluminiumselskapet Alcoa Norway har sikret seg fornybar kraft fra vindkraftverkene på Raudfjell og Kvitfjell som bygges av Prime Capital på Kvaløya, 30 km vest for Tromsø. GIEK stiller garanti for kontrakten.

De langsiktige kraftavtalene mellom vindkraftverkene Raudfjell og Kvitfjell («Prosjekt Nordlicht») og kjøperen Alcoa, er garantert av statlige GIEK. Dette er første gang GIEKs kraftgarantiordning blir benyttet. GIEK har stilt garantier overfor kraftselgerne for å dekke Alcoa Norway sine forpliktelser under kraftavtalene. Samlet garantiansvar for GIEK er EUR 55,8 millioner (ca. 530 millioner norske kroner).

Vindkraftverkene på Raudfjell og Kvitfjell er samlet sett et av de større landbaserte vindkraftprosjektene som initieres i Europa i år. Vindkraftverkene vil bestå av 67 vindturbiner med en samlet produksjonskapasitet på 281,4 MW. Produksjonen fra de to vindkraftverkene tilsvarer det årlige strømforbruket til 50 000 husstander.

-GIEKs kraftgarantiordning har gjort det mulig for oss å inngå en langsiktig kraftkontrakt med den høyeste form for sikkerhet i ryggen. Den forutsigbarheten som en garanti fra GIEK gir, er avgjørende for å realisere prosjekter slik som Nordlicht-prosjektet, og bidrar til at vi kan få tilgang til fornybar kraft i Norge som nærmer seg globalt konkurransedyktige priser. Vi er veldig takknemlige for tryggheten som GIEK leverer, slik at vi kan jobbe fokusert mot målet vårt om å levere mer grønn og resirkulerbar aluminium til verdensmarkedene, sier Kai Rune Heggland, Norgessjef, Alcoa Norway.

I Norge driver Alcoa blant annet smelteverk på Lista og i Mosjøen.

GIEK reduserer risikoen i kraftavtaler

-Kraftavtalene med industrien gjelder som regel store beløp, og kraftprisens utvikling kan bety mye for avtalens restverdi. Garantien kommer begge parter til gode; kjøper kan inngå en forutsigbar og langsiktig kraftavtale, og selger begrenser sin risiko for tap ved at kraftselger kan kreve GIEK hvis kraftkjøper misligholder sin betalingsplikt, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

-Investorer og banker som finansierer vindkraft ønsker stor grad av forutsigbarhet. Derfor er det gunstig å etablere langsiktige kraftkontrakter med motparter med særlig høy kredittvurdering. En kraftgaranti fra GIEK sikrer betalinger fra kraftkjøper i hele løpetiden og bidrar dermed til å redusere risiko. Fremover kan kraftgarantier fra GIEK bidra til å skape et mer effektivt marked for langsiktige kraftkontrakter fordi flere kraftkjøpere og selgere kan være aktuelle som motparter i kraftkontrakter, sier Karl Magnus Maribu, rådgiver i DNB Markets som har bistått Prime Capital med etablering av kraftavtalene.

Første garanti utstedt under kraftgarantiordningen

Dette er første gang GIEK stiller garanti under Kraftgarantiordningen. Kraftgarantiordningen ble vedtatt av Stortinget i 2009 for å gi GIEK mulighet til å stille garantier overfor kraftselger og til finansinstitusjoner i forbindelse med kraftintensiv industris kjøp av kraft under langsiktige kraftavtaler, med en ramme på 20 milliarder kroner. Garantiordningen gjelder for virksomheter innenfor trevare og trelast, treforedling, kjemiske produkter og metallproduksjon.

-Vi er stolte av å ha stilt vår første garanti under kraftgarantiordningen. Det er viktig at den kraftintensive industrien kan inngå nye langsiktige kraftkontrakter, da dette bidrar til at denne industrien kan videreutvikle sine virksomheter i Norge, sier Odd Solheim, kundeansvarlig i GIEK.

Les gjerne mer om GIEKs kraftgaranti