Veiledning til ansvarlig næringsliv for norske bedrifter med internasjonal virksomhet - Ny nettportal

På nettportalen for ansvarlig næringsliv finner du informasjon om tilgjengelige veiledninger og hva slags krav som stilles til samfunnsansvar fra GIEK, Eksportkreditt, Innovasjon Norge, Norfund, Norad, Utenriksdepartementet, Forskningsrådet og Norges OECD-kontaktpunkt. Siden driftes av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Lenke til den nye portalen

Internasjonale virksomheter og samfunnsansvar

Regjeringen forventer at norske selskaper med internasjonal virksomhet utviser samfunnsansvar og:

  • Følger lover og regler i de land selskapet er aktive i.
  • Gjør seg kjent med FNs veiledende prinsip­per og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og benytter seg av disse for å utvikle strategier for ansvarlig forretningsdrift.
  • Utviser aktsomhet og kartlegger risiko på menneskerettighetsområdet tilpasset selska­pets virksomhet. Dette gjelder særskilt for selskaper som opererer i krevende markeder.

Regjeringens handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter, slår fast at selskaper som søker statlig økonomisk støtte eller tjenester, skal få god og samstemt informasjon og veiledning om samfunnsansvar og regjeringens forventninger om å respektere menneskerettighetene. Nettsiden er en del av dette arbeidet.