Tildelingsbrevet for 2018: Garantirammer videreføres – ny verftsordning stadfestes

Tildelingsbrevet til GIEK inneholder Stortingets budsjettvedtak og Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) styringssignaler for 2018.

Tildelingsbrevet kan leses her.

I tildelingsbrevet fremgår at garantirammene videreføres uendret fra 2017. Videre stadfestes den nye garantiordningen for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge (skipsgarantiordningen). Dette er en midlertidig ordning som er operativ fra og med 2018. Rammen er satt til 10 milliarder kroner.

Adm. direktør Wenche Nistad i GIEK har god tro på den nye skipsgarantiordningen.

-GIEK har lang erfaring med finansiering av ulike skip som eksporteres fra verft i Norge eller brukes internasjonalt, men GIEK kan nå også finansiere skip og fartøy som skal brukes innenriks i Norge, sier hun.

I tildelingsbrevet for 2018 vies også sikring av statens verdier relativt stor oppmerksomhet. Departementet skriver blant annet at «GIEK skal tilstrebe å være løsningsorientert og bevisst på at enkelte låntakere er i en vanskelig situasjon. For å håndtere risikoen på en god måte, er det nødvendig at GIEK prioriterer å ha tett porteføljeovervåkning, høy kvalitet i kredittvurderingsarbeidet og målrettet arbeid for å minimere tap».