Rammen for u-landsordningen er satt til 3,15 milliarder NOK, byggelånsordningen er på 5 milliarder NOK og rammen for kraftordningen 20 milliarder NOK. GIEKs totale garantirammer utgjør dermed rett i overkant av 173 milliarder NOK.

Tildelingsbrevet meddeler Stortingets budsjettvedtak og NFDs styringssignaler til GIEK for 2014.

Ønsker å effektivisere

Nytt av året er NFDs ønske om å «redusere og fjerne tidstyver i forvaltningen», altså en effektivisering av driften.

– Vi i GIEK tar utfordringen og gleder oss til å komme med innspill, sier adm. dir. Wenche Nistad.

En effektiv og god stat er viktig for et lands konkurranseevne.

– Det høye kostnadsnivået i landet vårt gjør derfor at vi må være best i alle ledd, legger hun til.

Her kan du lese NFDs tildelingsbrev til GIEK