Sterk vekst for viktig GIEK-kundegruppe

Den petroleumsrettede leverandørindustrien omsatte i fjor for hele 461 milliarder kroner. Selskapenes omsetning i utlandet økte med 15 prosent. Til sammen sysselsetter de rundt 1300 selskapene i næringen 162000 personer i Norge.

Det viser to studier fra Rystad Energi om leverandørindustriens regionale aktivitet i Norge og internasjonale omsetning. Rapportene er laget på oppdrag for Olje- og energidepartementet og ble 20. november overlevert statssekretær Kåre Fostervold.

Sterke klynger

Rapporten Aktivitet i den petroleumsrettede leverandørindustrien viser at leverandørindustrien er representert i samtlige av landets fylker. Stavangerregionen er den som sysselsetter flest innen denne næringen og tilbyr det bredeste spekter av produkter og tjenester. Rapporten identifiserer tre sterke teknologiklynger i landet: Kongsberg-regionen (Buskerud, Vestfold, Telemark) med undervannsteknologi, Sørlandet med boreteknologi og Møre med konstruksjon, bygging og utrustning av offshorefartøy. I tillegg har Bergen opparbeidet ekspertise på vedlikehold av undervannssystemer.

– Den petroleumsrettede leverandørindustrien har et teknologimiljø i verdensklasse, og det er imponerende at et lite land som Norge kan skilte med så mange sterke teknologiklynger. Denne industrien utgjør en viktig kundegruppe for GIEK, og den veksten de har hatt de senere år har også medført vekst i vår garantiportefølje, sier Britt Skåtun, Head of Shipping/Offshore i GIEK.

Konkurransedyktig internasjonalt

Samtidig vokser leverandørindustriens internasjonale omsetning. Rapporten Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper viser at norske leverandørselskaper i 2012 omsatte for omlag 186 milliarder kroner. Det er en økning på 15 prosent fra 2011.

– Den petroleumsrettede leverandørindustrien har skaffet seg flere konkurransefortrinn internasjonalt gjennom teknologiutvikling i et stort og krevende hjemmemarked. GIEKs garantier har dessuten spilt en avgjørende rolle for eksport for denne næringen, gjennom å sikre viktige eksportkontrakter. Det har gitt økt verdiskaping og sysselsetting både lokalt og nasjonalt, sier Skåtun.

Leverandørindustrien dominerer GIEKs garantiansvar

Målt i garantiansvar dominerer leverandørindustrien til olje- og gass og skipsfartssektoren garantiporteføljen med 89 prosent av GIEKs garantiansvar. De resterende 11 prosent fordeler seg på andre sektorer med energi som den største.

GIEK utstedte i 2. tertial långivergarantier i forbindelse med levering av i alt 17 skip hvorav 15 er olje- og gassrelaterte fartøy, noe som illustrerer norske leverandørers konkurransekraft, samt hvor kapitalintensiv denne sektoren er.

Rapporten Samlede bidrag i norske regioner fra bedrifter som har fått GIEK-garanti, utarbeidet av Menon Business Economics på oppdrag fra GIEK, viser at GIEK spiller en stadig viktigere rolle som eksportgarantist. Brukere av GIEK-garantier står for 130 milliarder kroner i norsk eksport, tilsvarende 22 prosent av all eksport fra Fastlands-Norge.