1

Retningslinjer for vurdering av arbeidsforhold ved verft

GIEK har hatt sterkt fokus på arbeidsforhold ved verft i utlandet i over ti år, og har i mange tilfeller observert arbeidsrettsrelaterte risikoer og problemer ved verft i utlandet.

Omfattende erfaring fra verftsnæringen

Manglende oppfølging av arbeidstakerrettigheter eller dårlige arbeidsforhold på et verft skal, og bør, ikke være et konkurransefortrinn. Vi har derfor sett behovet for en praktisk veiledning når det gjelder arbeidstakerrettigheter og arbeidsforhold i sektoren som inkluderer retningslinjer for hvordan man kan evaluere disse forholdene.

Den norske maritime næringen er blant verdens største maritime eksportklynge. En naturlig følge av dette er at GIEKs garantiportefølje inneholder mange saker som involverer bygging av skip.

I samarbeid med flere organisasjoner, og som en del av Shipyard Guidance Note utarbeidet av FNs Global Compact Ocean Action Platform, har GIEK utviklet en veiledning for vurdering av arbeidsrettigheter ved skipsverft. Veiledningen bygger på ILOs hovedkonvensjoner og FNs menneskerettighetserklæring (UDHR).

Veiledning for å fremme god praksis

Veiledningen er ment å tydelig kommunisere en arbeidstakers rettigheter, og kan brukes av alle aktørene involvert i skipsbygging slik som redere, skipsbyggere, skipsverft, underleverandører og finansinstitusjoner. I tillegg gir veiledningen en oversikt over GIEKs forventninger til håndtering av arbeidstakerrettigheter og forhold ved skipsverft uavhengig av lokal regler og praksis. Veiledningen er kun utarbeidet på engelsk.

Veiledningen er ment å:

  • Øke forståelsen for arbeidsrettsligrelaterte risikoer innen skipsverftsindustrien
  • Gi et rammeverk for å vurdere arbeidsrettsligrelaterte risikoer
  • Forslag til mulige tiltak mht arbeidstakerrettigheter og arbeidsforhold
  • Øke bevisstheten hos involverte parter rundt arbeidsrettsligrelaterte risikoer for å sikre etterlevelse av FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter

GIEK håper at veiledningen kan fungere som en standardisert metode for å fremme god risikohåndtering og praksis mht arbeidstakers rettigheter, samt at veiledningen kan bidra til over tid å styrke arbeidsforholdene i sektoren. GIEK har ikke lagt opp til at veiledningen og sjekklisten(e) kan brukes som en del av en sertifiserings-ordning.

Trafikklys-ordning

Veiledningen tar for seg de mest sentrale menneske- og arbeidsrettighetene slik som barnearbeid, tvangsarbeid, fagforeningsfrihet, diskriminering, arbeidstid, samt helse og sikkerhet. Veiledningen inkluderer i tillegg sentrale elementer for et godt styringssystem og organisering for å sikre god håndtering av arbeidsrettigheter og arbeidsforhold.

Metoden for å evaluere det enkelte skipsverft bygger på en trafikklysordning hvor hvert enkelt risikoelement blir evaluert iht rød, gul og grønn.

  • Rød – betydelig og systematiske mangler i styringssystemet med høy risiko for brudd på arbeidsrettigheter eller dårlige arbeidsforhold
  • Gul – kan være betydelige, men ikke nødvendigvis systematiske mangler i styringssystemet med medium risiko for brudd på arbeidsrettigheter eller dårlige arbeidsforhold
  • Grønn – systematisk oppfølging gjennom et godt utviklet styringssystem med liten risiko for brudd på arbeidsrettigheter eller dårlige arbeidsforhold

Veiledningen er basert på vanlig revisjonsmetodikk, og det er utarbeidet to tilhørende sjekklister:

  • Sjekkliste for vurdering av arbeidsrettigheter og arbeidsforhold
  • Sjekkliste for vurdering av arbeidsrettigheter, arbeidsforhold, ytre miljø og lokalsamfunn

Den integrerte sjekklisten inkluderer en mer detaljert del om helse og sikkerhet, arbeidstakervelferd og innkvartering, ytre miljø, korrupsjonsbekjempelse, samt påvirkning på lokalsamfunnet, i tillegg til det som er dekket i sjekklisten for vurdering av arbeidsrettigheter og arbeidsforhold.

Valget av sjekkliste benyttet for en evaluering av et skipsverft vil avhenge av evalueringens omfang. I GIEKs tilfelle vil dette være en risikobasert avgjørelse, og som vurderes fra sak til sak.

Bruk av sjekklistene genererer automatisk en tiltaksplan for de områdene som har blitt kategorisert som «rød» eller «gul».

Dersom du har spørsmål vedrørende veiledningen og/eller sjekklistene ta gjerne kontakt med bærekraft-teamet på sustainability@giek.no.

 

Dokumenter: