Økt med 8 milliarder

118 milliarder kroner er summen av eksportgarantier og tilsagn fra GIEK første tertial 2014. Det tilsvarer en økning på 8 milliarder siden årsskiftet og er et høyere beløp enn tidligere. Samtidig stabiliserer den løpende garanti-porteføljen seg, og er nå på 79,1 milliarder kroner. Summen av aktive poliser og nye tilsagn har økt med 8 milliarder kroner siden årsskiftet.

- GIEK har lagt bak seg et tertial med god drift og tilfredsstillende aktivitet. Etterspørselen fra bedriftene gjør at vi forventer et fortsatt høyt aktivitetsnivå i resten av 2014, sier administrerende direktør i GIEK, Wenche Nistad.

Større og færre saker
Etterspørselen etter garantier er konsentrert om større og færre saker enn i fjor. GIEK mottok 69 nye søknader i tertialet mot 84 søknader i 1. tertial i fjor; samlet søknadsbeløp i perioden var 16 milliarder kroner i år mot 11 milliarder kroner i fjor. GIEK utstedte 45 nye poliser i tertialet, pålydende totalt 4,7 milliarder kroner.

- Nøkkelindikatorene svinger uregelmessig mellom tertialene, særlig fordi milliardkontrakter innen offshore olje/gass gir store utslag i våre tall. Imidlertid tyder helhetsbildet på at etterspørselen etter garantier over flere tertialer stabiliserer seg, sier Nistad og peker på to mulige årsaker:

  1. Utlåns- og risikoviljen øker i de private kapitalmarkedene etter de siste årenes forsiktighet. Når eksportører og importører lettere får tilgang til privat finansiering, og velger en raskere nedbetaling eller innfrielse av eldre lån garantert av GIEK, reduseres GIEKs portefølje raskere.
     
  2. Oljeselskapene har utsatt enkelte prosjekter som ellers ville ha medført garantibehov og mulig utstedelse av polise hos GIEK.

Stabil utvikling
Den stabile utviklingen siste året etterfølger en vekst på hele 250 prosent mellom 2008-2013. Leverandørindustrien til olje og gass dominerer naturlig nok fortsatt GIEKs garantiportefølje med 85 prosent av poliser og tilsagn.

Olje og gass-sektoren er avhengig av høyteknologi for å hevde seg i sterk internasjonal konkurranse, inkludert i fremvoksende markeder med høy risiko. For å oppnå finansering og avlaste risiko, har sektoren fortsatt stabil etterspørsel etter statlig eksportfinansiering gjennom én eller to av virkemidlene under Nærings- og fiskeridepartementet: GIEK, Eksportkreditt Norge eller GIEK Kredittforsikring.

- Vi samarbeider stadig tettere med Eksportkreditt Norge om å gjøre søknadsprosessen enklere for søkere som bruker begge institusjoner i den samme finansieringspakken, forteller administrerende direktør i GIEK, Wenche Nistad

GIEKs oppgave er å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.  Garantier fra GIEK er ofte avgjørende for at viktige kontrakter skal kunne realiseres.