1

Lånegarantiordningen - ukerapport per 6. mai 2020

Av rammen på totalt 50 milliarder var 13,6 prosent av rammen tatt i bruk per 6. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted.

 

Status per 6. mai innrapportert fredag 8. mai 

GIEK rapporterer ukentlig bruken av lånegarantiordningen til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, basert på finansforetakenes innmelding over innvilgede lån. 

 • GIEK mottok innrapportering fra 86 finansforetak med tildelt ramme. Av disse har 73 rapportert om innvilgede lån.
 • Av rammen på 50 MRD NOK, er 6,78 MRD NOK rapportert benyttet pr 06.05. Dette utgjør 13,6 %.
 • Det er rapportert inn at det er innvilget 2 323 lån under ordningen.
 • Av disse er 2 225 innvilget SMB og 98 innvilget større bedrifter. 
 • Det er innvilget lån i 248 av landets 356 kommuner.
 • Viken er fylket med størst lånevolum, deretter Rogaland og Vestland.

 

Største næringsgrupper per fylke: 

 

 • Det er innvilget lån til bedrifter innenfor en rekke næringer der Varehandel, bilverksted er den største med 32 % av totalt volum, deretter Industri (14 %) og Overnattings- og servering (10 %). Dette etter næringskoder, øverste nivå.
 • I de fleste (7) fylkene er virksomheter innenfor Varehandel og bilverksteder de største brukerne av ordningen. I de øvrige fylkene kommer kategorien også høyt, enten som nr. 2 eller 3.
 • Industri er største næring i tre fylker (Møre og Romsdal, Innlandet og Nordland).
 • Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting er nest største næring i Oslo, og tredje største i Rogaland og Viken. 
 • Overnatting og servering er blant topp 3 eller 4 i de fleste fylker.
 • Kultur, underholdning og fritid kommer relativt langt ned på listen i mange fylker, bortsett fra i Agder.

Om ordningen

 • Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter ble godkjent og tatt i bruk av finansforetakene 27. mars. Ordningen ble senere utvidet til å gjelde også store bedrifter.
 • Ordningen lar banker og andre finansforetak yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene. Det betyr at staten dekker 90 prosent av eventuelle tap, og finansforetakene de resterende 10 prosent etter en pro rata-beregning. 
 • Det enkelte finansforetak rapporterer til GIEK hver fredag. GIEK sammenstiller data fra alle som har sendt inn den påfølgende mandag, i en rapport til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporten legges så ut på giek.no.

Det maksimale lånebeløpet per låntaker er satt til 50 millioner kroner for SMB eller 150 millioner kroner for store bedrifter. 
 

Se alle rapporter for nedlasting her. 

Gå til innrapporteringsside for finansforetakene her.

GIEK ber om at henvendelser vedrørende ordningens formål rettes til henholdsvis Finansdepartementet  eller Næringsdepartmentet