1

Lånegarantiordningen forlenges ut året | Ukerapport per 20. mai 2020

Av rammen på totalt 50 milliarder var 15 prosent av rammen tatt i bruk per 20. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted. Ordningen er er besluttet forlenget ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover.

 

Status per 20. mai innrapportert mandag 25. mai 

GIEK rapporterer ukentlig bruken av lånegarantiordningen til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet, basert på finansforetakenes innmelding over innvilgede lån. 

 • GIEK mottok innrapportering fra 87 finansforetak med tildelt ramme. Av disse har 74 rapportert om innvilgede lån.
 • Av rammen på 50 MRD NOK, er 7,5 MRD NOK rapportert benyttet pr 20.05. Dette utgjør 15 %.
 • Det er rapportert inn at det er innvilget 2 693 lån under ordningen.
 • Av disse er 2 600 innvilget SMB og 93 innvilget større bedrifter. 
 • Det er innvilget lån i 258 av landets 356 kommuner.
 • Viken er fylket med størst lånevolum, deretter Rogaland og Vestland.

 

Største næringsgrupper per fylke: 

 

 • Det er innvilget lån til bedrifter innenfor en rekke næringer der Varehandel, bilverksted fremdeles er den største med 31 % av totalt volum, deretter Industri (14 %) og Overnattings- og servering (10 %). Dette etter næringskoder, øverste nivå.
 • I Rogaland er nå Faglig, vit. og tekn. tjenesteyting største næring. Næringen er fremdeles nest største næring i Oslo, og tredje største i Viken. Ser man på næringen sammen med Forretningsmessig tjenesteyting utgjør de nå til sammen nest største brukergruppe i landet.
 • I de fleste (6) fylkene er virksomheter innenfor Varehandel og bilverksteder de største brukerne av ordningen. I de øvrige fylkene kommer kategorien også høyt, enten som nr. 2 eller 3.
 • Industri er største næring i tre fylker (Møre og Romsdal, Innlandet og Nordland).
 • Overnatting og servering er blant topp 3 eller 4 i de fleste fylker.
 • Kultur, underholdning og fritid kommer relativt langt ned på listen i mange fylker, bortsett fra i Agder.

Om ordningen

 • Lånegarantiordningen for små og mellomstore bedrifter ble godkjent og tatt i bruk av finansforetakene 27. mars. Ordningen ble senere utvidet til å gjelde også store bedrifter.
 • Ordningen lar banker og andre finansforetak yte lån til bedriftene med en statlig garanti på 90 prosent av lånebeløpene. Det betyr at staten dekker 90 prosent av eventuelle tap, og finansforetakene de resterende 10 prosent etter en pro rata-beregning. 
 • Det enkelte finansforetak rapporterer normalt til GIEK fredag hver uke. GIEK sammenstiller data fra alle som har sendt inn den påfølgende mandag, i en rapport til Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporten legges så ut på giek.no.
 • Finansdepartementet besluttet 20. mai å forlenge ordningens varighet til 31. desember, slik at bankene kan yte garanterte lån også etter 1. juni. Departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover. Forlengelsen ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA 25. mai. 

Det maksimale lånebeløpet per låntaker er satt til 50 millioner kroner for SMB eller 150 millioner kroner for store bedrifter. 
 

Se alle rapporter for nedlasting her. 

Gå til innrapporteringsside for finansforetakene her.

GIEK ber om at henvendelser vedrørende ordningens formål rettes til henholdsvis Finansdepartementet  eller Næringsdepartmentet