1

Kredittforsikringstilbudet er tilbake på normale nivåer

Stortinget vedtok 19. juni en ramme på 20 milliarder kroner for å støtte opp om næringer som er avhengig av å kunne forsikre sine kredittsalg i og ut av Norge. GIEK har inngått avtaler med fire kredittforsikringsselskap som til sammen står for 99,8% av forsikringstilbudet. Kredittforsikrerne forplikter seg gjennom avtalen å tilby samme forsikringsnivå som før Korona-krisen.

I 2019 ble det i Norge forsikret salg for om lag 300 mrd. kroner. Kortsiktig kredittforsikring er viktig for en rekke næringer som selger med korte kredittider. Innenfor særlig sjømatnæringen forsikres nærmest all eksport. Øvrige næringer som benytter kredittforsikring er selskaper innen metall- og mineralproduksjon, skogbruk, byggevarer, papir, fiskefor, sportsutstyr, møbler og transport.

Skal opprettholde handel gjennom krisen

Covid-19 pandemien medfører kraftig økt risiko for konkurs i en rekke bransjer og land samtidig og markedet står i fare for å bli delvis nedstengt. Ordningen skal gjøre at handelen mellom bedrifter i Norge og kundene deres kan gå så normalt som mulig i en periode med stor usikkerhet.

EU og EØS tillater normalt ikke medlemsstatene å yte slik forsikring mellom tradisjonelt fungerende markeder, men dette forbudet er midlertidig fjernet. Det har åpnet for at Norge i likhet med bl.a. Tyskland, Nederland og Danmark nå innfører en slik ordning som et krisetiltak for å opprettholde handel og produksjon.

Slik går man frem som bedrift 

Bedrifter som er registrert i Norge eller som er et datterselskap av en bedrift som er registrert i Norge, kan henvende seg til et av de fire kredittforsikringsselskapene som har avtale med GIEK:

Atradius
Coface
Euler Hermes
GIEK Kredittforsikring

Staten tar risiko på vegne av kredittforsikringsselskapene

GIEK utsteder ikke kredittforsikring direkte til norske bedrifter, men sikrer betaling ved å reforsikre kredittforsikringsselskapet som bedriften benytter. Ved at GIEK avlaster kredittforsikringsselskapene Atradius, Coface, Euler Hermes og GIEK Kredittforsikring med tilsammen inntil 20 mrd. kroner, er de fire selskapene villige til å opprettholde sin normale forsikringskapasitet ut 2020. Kredittgrenser kan som hovedregel ikke trekkes og kredittgrenser som ble trukket i løpet av våren som følge av Korona-krisen må gjenopprettes, hvis det ikke er stor risiko for insolvens.

Slik fungerer ordningen

Kredittforsikrerne må betale minst 65% av sine premieinntekter til GIEK. Resten går til å dekke selskapenes administrasjon av forsikringen og egen risiko under ordningen. Kredittforsikrernes risiko består i at de må betale 10% av alle tap inntil de når en samlet grense på 1,8 mrd. kroner. Deretter dekker GIEK 100% av tapene inntil den øvre grensen på 20 mrd. kroner nås. Hvis det – mot formodning – skulle komme enda høyere tap på ordningen, er det kredittforsikrerne som dekker dette.

For at forsikringen skal falle inn under den statlige ordningen, må også forsikringstager ta en andel av risikoen på sin kunde (minst 10%).

Offentliggjøring av bruk av ordningen

GIEK vil legge ut månedlige aggregerte oversikter over bruk av ordningen. Første rapport vil legges ut i august.