1

Kraftgarantier betyr stabil tilgang til kraft for norsk industri

Det skal være enkelt for industrien å inngå nye langsiktige kraftavtaler når gamle kontrakter løper ut. Dette er formålet bak GIEKs kraftgaranti. At garantien også har ført til en fremvekst av vindkraftverk i Norge er en positiv bieffekt.

Forutsigbare kraftavtaler en fordel for alle parter

Forutsigbar langsiktig tilgang på kraft er for mange norske industribedrifter en avgjørende innsatsfaktor. Kraftprodusenter er tilsvarende avhengige av en langsiktig avsetning på kraften de produserer, dette gjelder særlig ved investering i ny kraftproduksjon, som vindkraftverk.

Når GIEK stiller garanti, fastsettes premien for hele perioden. Slik vet selskapene hva de skal betale gjennom hele garantien og avtalens løpetid. Kraftprisens utvikling under løpetiden vil ikke påvirke premien eller føre til krav om ytterligere sikkerheter. En garanti fra GIEK betyr derfor stor grad av forutsigbarhet. 

Investorer og banker krever på sin side en solid motpart for å være villige til å finansiere ny kraftproduksjon på langsiktige kraftavtaler. Når GIEK stiller kraftgaranti vil den reelle motparten på kraftavtalen være den norske stat, med AAA kredittrating.

Kraftgarantiene kan (1) sikre både oppfyllelse av industribedrifters forpliktelser overfor kraftselger, eller (2) banker eller andre långivere som yter lån til kraftkjøper for forskuddsbetaling av kraft.

 

Kraftgarantier for vindkraftverk

GIEK stilte i 2017 og 2018 kraftgarantier til fordel for selskapene som skal eie vindkraftverkene som bygges på Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya vest for Tromsø, på Øyfjellet i Vefsn kommune i Nordland og Guleslettene i Bremanger og Flora kommuner. Se pressemelding.

GIEK har garantert for Alcoa Norway sine betalingsforpliktelser under kraftavtaler med disse vindkraftverkene.  Alcoa Norway er den nest største kraftbrukeren i Norge, med et årsforbruk på om lag 5 TWh. Les mer om saken her.

 

Kun for norske kraftkjøpere, men uten krav om eksport 

Kraftgarantiene dekker kun risiko knyttet til kraftkjøpere registrert i Norge med virksomheter innenfor trelast og trevare, treforedling, kjemiske produkter og metaller, registrert innenfor bestemte næringsgrupper.

I motsetning til andre GIEK-garantier er ikke kraftgarantiene knyttet til noen eksportkontrakt. Kraftgarantiene må imidlertid være koblet til en konkret kraftavtale og et angitt maksimumsbeløp på GIEKs ansvar. GIEK kan garantere både for fysiske og finansielle kraftavtaler, med minimum 7 og inntil 25 års varighet.

GIEK har ikke anledning til å garantere for allerede inngåtte kraftavtaler. Kraftavtalen må inngås etter at GIEK har gitt bindende garantitilbud.

 

Bakgrunnen for etablering av kraftgarantiordningen var at industriens myndighetsbestemte kontrakter løp ut (i hovedsak i 2010/2011). ESA, EFTAS overvåkningsorgan, godkjente i 2011 at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket i EU/EØS-avtalen.

 

Les mer om vilkår, betingelser og hvordan søke om kraftgaranti her.