1
Nordlaks Havfarm

Havfarm på veg til Norge - garantier fra GIEK bidrar til å realisere pionerarbeid i havbruk

Med Havfarmen fra Nordlaks tar havbruksnæringen nye skritt mot oppdrett i mer eksponerte havområder. Større avstander mellom anleggene, tøffere vær, mer havstrøm og nye tekniske løsninger skal bidra til å redusere fotavtrykket fra produksjon av laks og gi bedre fiskevelferd. Havfarmen bygges ved hjelp av garantier fra GIEK på 375 millioner kroner.

Nordlaks Oppdrett As bygger sin første Havfarm i Kina med utstyr og andre leveranser fra en rekke norske leverandører. Havfarmen ankommer Hadsel i Vesterålen i sommer, hvor den etter ferdigstilling skal huse over 2 millioner laks på den eksponerte lokaliteten Ytre Hadseløya.

Den 385 meter lange, 60 meter brede Havfarm 1 har rom for inntil 10.000 tonn laks.

Innovasjon og ringvirkninger

GIEKs garantier til prosjektet bidrar til at konsernet får frigjort kapasitet til å realisere ytterligere investeringsplaner i tilknytning til prosjektet. Ut over selve Havfarmen investerer Nordlaks blant annet i to nye gass-hybride brønnbåter, modernisering og utvidelse av slakteri og det som blir blant Norges største smoltanlegg.

Nordlaks har aktivitet i 12 ulike kommuner i Nord-Norge, og hadde i 2018 en sysselsettingseffekt på til sammen 1700 personer internt i konsernet og hos leverandørene. De nye investeringene bidrar til ytterligere verdiskaping i Nord-Norge; økte eksportinntekter, nye arbeidsplasser i regionen og nye samarbeid.

Havfarm-prosjektet er ett av mange eksempler på store teknologiprosjekter i havbruksnæringen som har ført til nye samarbeid med leverandører som tidligere konsentrerte seg om offshore- og maritim industri.

– Havfarm-prosjektet og ordningen med utviklingstillatelsene er med på å skape ny aktivitet i havbruksnæringen. Like viktig, om enn ikke like synlig er de nye samarbeidene som nå skjer mellom vår næring og nye leverandører og kompetansemiljøer. Det gir oss i havbruksnæringen et betydelig kompetanse- og teknologisk løft, samtidig som det gir leverandørene nye muligheter og kanskje flere ben å stå på i en bransje som er i vekst, sier prosjektleder Bjarne Johansen hos Nordlaks.

Havfarm-prosjektet er et samarbeid mellom to nord-norske aktører; Nordlaks og NSK Ship Design som har hovedkontor i Harstad. Selv om byggingen foregår i Kina er Havfarm-prosjektet i stor grad gjort mulig av norske leverandører, hvor en rekke av disse allerede er leverandører til offshore, maritim industri og til norsk havbruksnæring.

Kraftig økning av eksportgarantier til Nord-Norge i 2019

Etterspørselen etter GIEK-garantier har økt kraftig i Nord-Norge, til sammen har nordnorske virksomheter og deres banker benyttet seg av garantier på tilsammen 1,16 milliarder i 2019. Til sammenligning - i 2018 og 2017 utgjorde garantiene til samme region 37 millioner kroner. Garantiene er i all hovedsak utstedt for lån til investeringer i kapasitetsøkende anlegg og utstyr til oppdrettsnæringen.

GIEK bidrar til Nordlaks sitt prosjekt i to omganger: En Internasjonaliseringsgaranti på 375 millioner kroner dekker for lån fra DNB til byggingen av havfarmene, og etter levering med en garanti på 250 millioner for langsiktig lån fra DNB, IN og Eksportkreditt til langtidsfinansiering.

Leveres fra verftet i april

Det har vært rask fremdrift i byggingen av Havfarm ved verftet i Kina den siste tiden, til tross for koronapandemien. Nå gjøres enheten klar for transport til Norge.

– Verftet har jobbet raskere enn hva vi har fryktet på grunn av koronapandemien. Akkurat nå klargjøres Havfarmen for transport, så Havfarmen vil være på vei til Norge i løpet av april. På grunn av vanskeligheter med utreise fra Europa, og også restriksjoner på innreise i Kina, så må vi likevel utsette mye av arbeidet med ferdigstilling til Havfarmen kommer til Norge, avslutter Johansen.

Første fisk er planlagt satt ut i Havfarmen i løpet av høsten 2020.