1

GIEKs innspill til Regjeringens eksporthandlingsplan

Statlig finansiering av norsk eksport er en viktig del av rammebetingelsene for næringslivet i Norge. De norske finansielle ordningene for eksportfremme må være på linje med dem som tilbys hos konkurrerende land – og de må være tilgjengelige og brukervennlige for både små og store bedrifter i verdikjedene.

Komparative fortrinn innen kraftkrevende industri, kraft- og energi produksjon, samt maritime næringer bør utnyttes fullt ut for å posisjonere Norge i nye markeder som havvind eller matproduksjon i sjø.

I GIEKs notat foreslås blant annet disse tiltakene:

  • Gjennomføring av anbefalingene i virkemiddelgjennomgangen
  • Vurdering av dagens skille mellom eksportrettede og innenlandske ordninger
  • Vurdering av et bredere garantitilbud for arbeidskapital
  • Inkludering av datalagring og batteriproduksjon innenfor kraftgarantiordningen
  • Danne et «hjemmemarked» for havvind på norsk sokkel og se hen til andre lands modeller for støtteregime for denne næringen, herunder tilpassede garantiprodukter og avklaringer om regelverk og policy.
  • Opprettelse av et fond for nye næringer innen resirkuleringsindustrien.
  • Romsligere finansiering til ombygging av skip til nye bruksområder