GIEK hadde ved årsslutt 431 løpende garantier knyttet til tidligere eksport, med et samlet utestående ansvar på 100,2 milliarder kroner1. Det ble utstedt 126 nye garantier for 16,3 milliarder kroner.

Styrets vurdering er at garantiordningene utløser betydelig eksport. Det ble utstedt få nye garantier i siste halvår av 2015, men etterspørselen har tatt seg opp igjen i begynnelsen av 2016, og styret ser økende interesse fra andre næringer, som fornybar energi, høyteknologi samt fiskeri og fiskeoppdrett.

Resultatet for garantiordningene viser et samlet overskudd på 121 millioner kroner mot 734 millioner kroner året før. Dette skyldes i hovedsak økte tapsavsetninger som følge av økt kredittrisiko i offshoreporteføljen. Totale inntekter utgjorde 1,7 milliarder kroner, og tapsavsetningene er økt med 1,5 milliarder kroner til 4,8 milliarder kroner totalt. GIEK har opparbeidet kapital for innfrielse av garantiforpliktelser.

GIEKs garantiportefølje reflekterer norsk eksport over de siste ti årene og har en høy konsentrasjon innen olje- og gassindustrien. Det betydelige fallet i oljeprisen de siste 18 månedene har ført til økt risiko i garantiporteføljen og tilsvarende høyere avsetninger for mulige fremtidige tap.

GIEK mottar flere anmodninger om reforhandling av betingelser og avdragsutsettelser for å unngå brudd i låneavtaler der GIEK er garantist. Om lag halvparten av porteføljen er blitt bevilget endrede lånebetingelser og en økende del av porteføljen vurderes som utsatt for tap. Allikevel betjenes de fleste garantiene etter betalingsplanen. Avdragsbetjeningen i 2015 summerte seg til 15 milliarder kroner.

Styrets vurdering er fortsatt at ordningene vil gå i balanse over tid.

Årsrapporten kan du laste ned her.