1

GIEK vil finansiere flytende havvind i Norge

På forsommeren ble det klart at GIEK sammen med kommersielle banker har anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge på norsk sokkel i Nordsjøen.

Havvind – en viktig del av det grønne skiftet

- Havvind spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi håper GIEK med dette kan bidra til havvindutbygging på norsk sokkel, og være med på å bygge opp en sterk norsk leverandørindustri innen flytende havvind, sier Wenche Nistad, adm. dir. i GIEK.

– GIEK kan bidra til å finansiere havvindparker, så lenge det inngår leveranser fra Norge. Det gjør GIEK ved å stille lånegarantier på vegne av staten, sier Wenche Nistad.

(Bildeillustrasjon fra Equinors pressebildearkiv)

Fra før har GIEK stilt garantier for flere norske havvindaktørers leveranser til internasjonale prosjekter. GIEK har firedoblet porteføljen i denne industrien i 2020 til 4,2 milliarder kroner.

Flytende havvindparker er kostbart å utvikle. Selv om ikke flytende vindkraft er kommersielt ennå, kan GIEK likevel være med og bidra. Det kan for eksempel skje hvis utbyggeren får subsidier, eller dersom prosjektet blir tildelt faste kraftprisavtaler gjennom låneperioden. På denne måten kan kommersielle banker delta i finansieringen slik at den finansielle risikoen blir akseptabel. Slik kan GIEK ha en rolle i brytningstiden frem til flytende havvindprosjekter kan realiseres uten subsidier.

GIEK-garantier muliggjør finansiering

Innen havvind er kapitalbehovet stort. Dette gjelder både hos leverandørene som vanligvis må stille bankgarantier for sin leveringsevne, og kundene deres, som må investere store beløp lenge før de får inntekter. Dette fører til et stort garantibehov som normalt dekkes av bank. Det er ikke alltid bankene klarer å stille nok kapasitet til rådighet alene. GIEK kan delta i finansieringen, og dele risikoen med bankene.

 

Les også andre artikler om havvind:

Fred. Olsen Windcarriers har vunnet havvind-kontrakt i Taiwan

Havvind-prosjekt utenfor Skottland bygges med kabler fra Nexans

Vinner milliardkontrakter i havvind – med statlig hjelp

Flytende havvind kan gi opptil 128.400 årsverk og skape verdier for 117 milliarder kroner