GIEK utløste eksport for 16,2 milliarder kroner i 2015

Økt etterspørsel innen fornybar energi og fastlandsindustri, men krevende innen olje og gass. Det er den klare tendensen GIEK har registrert i løpet av årets første tertial (januar til og med april). GIEK har i denne perioden utstedt nye garantier for 8,2 milliarder kroner som utløste 16,2 milliarder kroner i eksportkontrakter. Samtidig har GIEK satt av nye 0,9 milliard kroner i regnskapet til fremtidige tap.

-Så langt i år har vi merket en økt etterspørsel innen fornybar energi og fastlandsindustri. Samtidig fortsetter utfordringene for norske eksportører innen olje og gass. GIEK skal fortsette å være en stabil og kompetent støttespiller for eksportnæringene – uavhengig av konjunkturer og bransjer, sier administrerende direktør i GIEK, Wenche Nistad.

GIEKs hovedoppdrag er å sikre nye kontrakter for norske eksportører. Etter at transaksjonen har funnet sted, følger GIEK med på importørens nedbetaling av lån som GIEK til enhver tid garanterer for - i opptil 18 år.

Olje og gass: Omstilling og økte avsetninger
GIEK har et samlet garantiansvar på 93 milliarder kroner, hvorav hele 86 prosent av GIEKs løpende garantier er stilt overfor olje- og gassindustrien. Dette illustrerer den omfattende eksporten fra denne næringen i tidligere år.

GIEK mottok få nye søknader fra olje og gass-næringen hittil i 2015. Samtidig registrerer GIEK at tidligere kjøpere av norsk eksport (hovedsakelig rederier) har lavere inntekter, og i flere tilfeller ønsker å utsette avdrag på løpende lån som GIEK garanterer for.

- Vi er tidlig i konjunkturnedgangen for næringen. Rater for forsyningsskip og rigger har falt, det er færre oppdrag, og leverandørenes inntekter går ned. Vi holder tett kontakt med lånekunder og banker, og justerer våre risikoanalyser fortløpende.  Vi gjorde nye avsetninger for fremtidige tap i våre regnskaper i dette tertialet som følge av utviklingen, forklarer Nistad, som ikke utelukker nye avsetninger senere i år.

- Mange små og mellomstore underleverandører er i gang med å omstille seg. Noen har tidligere levert til større norske eksportører, men byr nå på eksportkontrakter for første gang. Det er viktig at de benytter seg av de samme fordelene innen finansiering som deres utenlandske konkurrenter, understreker Nistad. Hun viser til en ny, kombinert søknad om lån og garanti rettet mot SMBer, og som tilbys av GIEK og Eksportkreditt Norge.

Økt etterspørsel fra fornybar energi og fastlandsnæringer
I søknadsbunken er det fornybar energi og fastlandsnæringer som vokser mest. Antall nye søknader (74) og samlet søknadsbeløp (9,8 milliarder kroner) er stabilt sammenlignet med første tertial 2014. I år hadde GIEK totalt 86 søknader på 30,4 milliarder kroner ved tertialets utløp.

 – Søknadsbunken er alltid spennende, den indikerer hva vår fremtidige eksport vil bli, og til hvilke markeder. Det er gledelig at disse vekstnæringene posisjonerer seg internasjonalt og drar nytte av vår finansiering. GIEK har jobbet i flere år for å øke eksporten fra disse næringene. Omslaget innen olje og gass har nok akselerert denne utviklingen, sier Nistad.

Rapporten er tilgjengelig for nedlastning her.