1

GIEK har utviklet et verktøy for å måle bidrag til FNs bærekraftsmål

Bærekraft står sentralt i GIEKs vurderinger når vi evaluerer en garantisøknad. GIEK har utarbeidet et verktøy for å vurdere det enkelte prosjekts eller transaksjons effekt på FNs bærekraftsmål. Det finnes per dags dato en god del verktøy og metoder for å vurdere dette på et porteføljenivå, men på transaksjonsnivå har dette manglet.

Aktiv bidragsyter på bærekraftsfeltet

GIEK gjennomfører aktsomhetsvurderinger som gjelder miljø og sosiale forhold, og vi har de siste ti årene hatt særlig fokus på arbeidsrettigheter og arbeidsforhold. I forbindelse med aktsomhetsvurderingene vurderer vi bærekraftrelatert risiko i verdikjeden for eksportørene. 

GIEK er også en aktiv bidragsyter på bærekraftfeltet, nasjonalt og internasjonalt. Vi har bidratt til å utvikle sektorspesifikke veiledninger, samt deltatt i utviklingen av retningslinjer for de nasjonale eksportkredittinstitusjonene (Export Credit Agencies (ECAs)). GIEKs arbeid med bærekraft tar sikte på å fremme FNs prinsipper for forretningsaktivitet og menneskerettigheter (UNGPs), samt OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper, i tillegg til at større prosjekter må følge International Financial Corporation (IFC) sine «performance» standarder.

Vi ønsker å være en aktiv bidragsyter i en positiv utvikling for et ansvarlig næringsliv. Samtidig kan en proaktiv håndtering av miljørelaterte og sosiale risikoer kunne redusere våre kunders forretningsrisiko, og bidra til norske myndigheters arbeid med FNs Agenda 2030 og de globale bærekraftsmålene (også ofte kalt SDGene, Sustainable Development Goals).

FNs Agenda 2030 er et globalt veikart for å utrydde ekstrem fattigdom gjennom bærekraftig utvikling. Agenda 2030 definerer 17 mål for bærekraftig utvikling og hvert av disse har egne delmål. Målene fungerer som en guide for landenes innsats for å utrydde ekstrem fattigdom, beskytte miljøet og fremme velferd, fred og rettferdighet.

I den forbindelse har GIEK utarbeidet et verktøy for å vurdere det enkelte prosjekts eller transaksjons effekt på FNs bærekraftsmål. Det finnes per dags dato en god del verktøy og metoder for å vurdere dette på et porteføljenivå, men på transaksjonsnivå har dette manglet.

 

Et verktøy på transaksjonsnivå

Et prosjekts eller en transaksjons bidrag til hvert enkelt av bærekraftsmålene kan vurderes til enten negativt (men innenfor akseptabelt nivå), nøytralt, positivt eller veldig positivt. På basis av vurderingene opp imot de enkelte SDG’ene kan man foreta en overordnet vurdering av om prosjektet eller transaksjonen totalt sett er negativt, nøytralt, positivt eller veldig positivt. 

SDG-verktøyet vil gi en enkel visualisering av prosjektets eller transaksjonens effekt på FNs bærekraftsmål, samt at den kan enkelt inkorporeres i GIEKs kredittvurdering. Verktøyet vil dermed gi kredittkomitéen og styret mulighet til å raskt få et innblikk i relevante bærekraftrelaterte konsekvenser og risikoer i forbindelse med saken.

SDG-vurderingen vil ikke erstatte den vanlige aktsomhetsvurderingen GIEK gjør i kredittvurderingen. Det er en forutsetning at prosjektet eller transaksjonen er i samsvar med gjeldende standarder og krav, samt at prosjektet eller transaksjonen ikke medfører betydelig negativ effekt på miljø, menneskerettigheter og/eller lokale forhold og levekår.