1

Første halvår 2016

- I første halvår har vi jobbet for å styrke samarbeidet med bankene og åpne opp for nye eksportmarkeder. Eksportørene bør utnytte mulighetene i statlig eksportfinansiering som et konkurransefortrinn og for å komme inn på nye markeder, sier adm.dir. Wenche Nistad

Ved halvårsskiftet 2016 utgjorde GIEKs garantiansvar 92,2 milliarder kroner sammenlignet med 100,2 milliarder kroner ved årsskiftet. Nedgangen skyldes blant annet en styrket krone og ordinære nedreguleringer. GIEK utstedte i løpet av 1. halvår 34 nye garantier med ansvarsbeløp på totalt 4,2 milliarder kroner, hvorav byggelånsgarantier utgjør ca. 0,3 milliarder kroner.

Leveranser til olje- og offshoresektoren er dominerende i GIEKs garantiportefølje med 88 prosent. Dette markedet er syklisk og dagens konjunkturnedgang i industrien er dypere enn de foregående. Dette forsterkes av overkapasitet i markedet som forventes å øke ytterligere neste år. GIEK deltar i en rekke restruktureringer innen offshoresektoren sammen med andre finansinstitusjoner, og vil arbeide for å finne langsiktige finansielle løsninger som bidrar til at norske industri- og kompetansemiljøer kan bevares.

Nye byggelåns- og långivergarantier bidrar samtidig til at norske verft får bestillinger på andre typer skip enn offshorefartøy. GIEKs rammeavtale med det italienske oljeservice-selskapet Saipem på inntil 5,2 milliarder kroner kommer også maritim næring til gode.

Etter halvårsskiftet inngikk GIEK to intensjonserklæringer med den Iranske stat som skal legge til rette for norsk eksport. Videre jobber GIEK for å synliggjøre eksportgarantier som en mulighet for bedrifter som søker nye markeder i tillegg til olje- og offshoresektoren. GIEK samarbeider tett med Eksportkreditt Norge AS om vår felles finansieringsløsning rettet mot små og mellomstore bedrifter og har deltatt i en rekke kundemøter i hele landet for å nå relevante bedrifter.

Frem til 30. juni 2016 ble det registrert nye søknader for 19,8 milliarder kroner, hvorav fastlandsnæringene utgjorde totalt 9,2 milliarder kroner. Det er gitt nye tilbud om garanti i første halvår 2016 for 14,0 milliarder kroner.

Resultatet for alle ordninger viser er et underskudd per 30.06.2016 på 295 millioner kroner mot et underskudd på 119 millioner kroner for samme periode i fjor. I løpet av første halvår har den negative utviklingen for selskaper i offshoresektoren materialisert seg i GIEKs regnskaper i form av økte tapsavsetninger og utbetalinger under garantier. GIEK har økt tapsavsetninger og -nedskrivninger fra 5,9 milliarder kroner pr. 31.12.15 til 6,6 milliarder kroner pr. 30.06.16.

- De norske eksportnæringene er i endring. For å møte nye finansielle behov blant eksportørene arbeider GIEK med å videreutvikle våre finansieringsløsninger sammen med bankene. Vi retter oss mot både fastlandsnæringene og maritim næring, og banksektoren er positiv til å styrke samarbeidet for å bistå eksportbedrifter i en krevende omstillingsprosess. Vi er allerede i gang med spennende prosjekter fra verft og andre maritime eksportører. Dette for å bidra til eksport fra hele Norge til hele verden, avslutter Nistad.

Kontakt oss
Allon Groth
Kommunikasjonssjef
Tlf +47 932 51 124 epost agr@giek.no