Fakta om eksportfinansiering

I Dagens Næringsliv i dag blir norsk eksportfinansiering beskrevet. GIEK ønsker her å tydeliggjøre noen fakta omkring eksportfinansieringsinstitusjonene Eksportkreditt Norge, Eksportfinans og GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt). De tre virksomhetene har ulike roller og funksjoner for norske eksportører.


GIEK

GIEK stiller finansielle garantier i forbindelse med norsk eksport. Den mest etterspurte av GIEKs garantiordninger er garantier stilt for lån tatt opp hos långivere. På grunn av bankenes innstramming de senere årene, stilles i dag de fleste lån av Eksportkreditt Norge. Det er viktig å understreke at GIEK kan stille garantier også når andre institusjoner stiller med lån. GIEK har flere garantiordninger og kan stille ulike typer garantier, eksempelvis kan GIEK støtte oppunder en ferdigstillelsesgaranti som en privat bank stiller, med 50 prosent av garantibeløpet.

Mer enn 100 milliarder kroner

GIEK forvalter betydelige ressurser på vegne av den norske stat gjennom de garantirammer Stortinget har bevilget. Den mest brukte garantiordningen har fra 1. januar 2014 en ramme på 145 milliarder kroner. Det er i dag stilt garantier for mer enn 100 milliarder kroner. Innenfor maritime næringer er GIEKs portefølje nå på nivå med DnB og Nordeas maritime porteføljer. Det hviler med andre ord et stort ansvar på GIEK. De statlige garantiene stilles som oftest i samarbeid med en eller flere banker, hvor GIEK som regel tar den største risikoen. Det er vanskelig å se for seg at private banker ville la være å gjøre egne vurderinger av den risikoen de påtar seg. Likedan er det utenkelig for oss i GIEK å skulle ta risiko på vegne av fellesskapet uten å gjøre de grundige vurderingene vi gjør i dag.

GIEK har alltid gjort kredittvurdering av sine kunder, enten det er norske redere eller utenlandske kjøpere i fjerne land som søker om garantier. De senere årene har etterspørselen etter garantier økt kraftig, og GIEK har styrket sin kapasitet og kompetanse knyttet til arbeidet med analyse og risikovurdering. Eksempler er kompetanse på CSR-området, på kredittvurdering i form av eksempelvis rating, og porteføljevurdering, for å nevne noen områder.

Enklere og mer effektivt

GIEK skal fremme norske eksport. Det er et mål for oss i GIEK å gjøre det så lett som mulig for eksportbedriftene å være i kontakt med oss. Vi skal og vil også samarbeide med Eksportkreditt Norge, for å gjøre søknad om lån og garantier så smidig som mulig. Sammen med Eksportkreditt Norge jobber vi akkurat nå med å utforme en felles Eksportørerklæring (et dokument eksportøren må fylle ut). Samtidig inngås det nå en avtale om at GIEK utfører den obligatoriske CSR og herunder miljøvurderingen for begge selskap. Det første tiltaket gjør at kunden sparer tid, og det siste tiltaket bidrar til å holde kostnadene nede.

Eksportfinans

Eksportfinans ASA ble etablert i 1962 for å yte langsiktig finansiering til norsk eksportsektor. Eksportfinans forvalter aktivt sin eksisterende portefølje med lån. I 2011 kunngjorde den norske regjeringen at den ville overta ansvaret for nye lån under ordningen gjennom å etablere en ny statlig enhet, Eksportkreditt Norge, som ble operativ fra 1. juli 2012. Som en følge av dette, gir Eksportfinans for tiden ikke nye utlån.

Eksportkreditt Norge

Den nye enheten, Eksportkreditt Norge, er et statsaksjeselskap underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Selskapet tilbyr norske og utenlandske selskaper lån når de skal kjøpe varer og tjenester fra norske eksportører. Kundene kommer fra hele verden, og kjøper alt fra skip, borepakker og undervannsteknologi, til solpaneler og vannkraftturbiner, kinostoler og designtjenester fra norske eksportører