1

Betydelig sysselsettingseffekt fra statlig eksportfinansiering

Den statlige eksportfinansieringen fra GIEK og Eksportkreditt Norge hadde i 2020 en samlet sysselsettingseffekt på inntil 10.000 arbeidsplasser. Dette ga grunnlag for rundt 15,5 milliarder kroner i verdiskapning. Dette fremgår av MENON Economics sin rapport om samlede effekter av statlig eksportfinansiering.

Totalt bidro Eksportkreditt og GIEK til å finansiere eksportprosjekter til en samlet verdi av 26,5 milliarder kroner i 2020. Dette er prosjekter hvor utbetalinger og garantier løper over flere år, slik at de økonomiske ringvirkningene vil fordeles over en lengre tidsperiode.

-Dette er tall som understreker hvor viktige disse finansieringsordningene er for et lite, eksportrettet land som Norge. Det er gledelig å se at den finansieringen som tilbys gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge har reell effekt for norsk næringsliv, både når det gjelder sysselsetting og verdiskapning, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Hun får støtte fra Otto Søberg, administrerende direktør i Eksportkreditt Norge. 

Otto Søberg
-2020 var et ekstremt krevende år for norske eksportbedrifter. Koronapandemien, globale smittevernstiltak og et oljeprisfall i mars førte til stor usikkerhet i næringslivet. I et år som 2020 er det avgjørende å ha disse finansieringsordningene på plass, nettopp fordi de fungerer motsyklisk for de næringene som blir hardt rammet, sier Søberg.

Mer effektivt Eksfin etter sammenslåing 1. juli

GIEK og Eksportkreditt Norge er to statlige virksomheter som sammen forvalter det statlige eksportfinansieringstilbudet. Fra 1. juli slås de to virksomhetene sammen, og blir en ny etat med navnet Eksportfinansiering Norge – forkortet til Eksfin. 

Wenche Nistad
 
-Vår ambisjon er at Eksfin vil kunne bli et enda mer treffsikkert og effektivt verktøy som vil motivere utenlandske og norske kjøpere til å velge norske leverandører av varer og tjenester, sier Nistad.


Analyseselskapet Menon Economics har på oppdrag for GIEK og Eksportkreditt sett på den samlede effekten av statlig finansiering i Norge i 2020.  I Menons analyse er det lagt til grunn at lån og garantier fra Eksportkreditt og GIEK har gått til å utvide kapasiteten bankmarkedet har til å betjene særlig tre markeder, nemlig maritim leverandørindustri, fiskeri og havbruk samt havvind.

-Dette er tre eksportrettede næringer, der særlig maritim leverandørindustri har blitt truffet hardt av koronapandemien. For maritim leverandørindustri er det avgjørende å vite at det har en statlig eksportfinansiering som bidrar med lån, garantier og rådgivning, sier Søberg.

Samarbeider tett

Eksportkreditt stiller med lån til kjøper av norske kapitalvarer, mens GIEK utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Noen saker finansierer Eksportkreditt og GIEK sammen, mens andre saker gjør de to sammen med andre banker.

  • I 2020 hadde Eksportkreditt Norge utbetaling på 17 nye saker, med et samlet utlånsvolum på 4,6 milliarder kroner. Av dette garanterte GIEK for to tredjedeler av utlånsvolumet, mens en tredjedel er garantert for andre banker. 
  • GIEK stilte garantier på nye saker til en samlet verdi av 11,9 milliarder kroner i 2020. 40 prosent av garantivolumet var i saker der Eksportkreditt stilte med lån.
  • Eksportkreditt og GIEK var sammen om 12 saker med en samlet kontraktsverdi på 8,6 milliarder kroner.

Totalt bidro Eksportkreditt og GIEK til å finansiere prosjekter til en samlet verdi av 26,5 milliarder kroner i 2020, viser Menons analyse. 

Direkte og indirekte effekter

Menon har i sin analyse tatt utgangspunkt i de samlede porteføljene av nye saker i Eksportkreditt og GIEK for 2020, og tatt hensyn til de sakene der både Eksportkreditt og GIEK deltar. Deretter har Menon beregnet de samlede sysselsettingseffektene som følger av eksportkontraktene og investeringene som ble finansiert av GIEK og Eksportkreditt.

Denne viser at den statlige eksportfinansieringen i 2020 understøttet inntil 10.200 ansatte hos norske bedrifter, direkte og indirekte: 

  • Den direkte effekten var 4.050 sysselsatte i de norske eksportbedriftene med leveranser til GIEK-finansierte transaksjoner 
  • Den indirekte effekten viser at 6.150 av sysselsettingseffektene kommer fra norske underleverandører til prosjektene 

I tillegg til sysselsettingen gir eksportkontraktene grunnlag for aktiviteter som gir rundt 15,5 milliarder kroner i verdiskapning, ifølge Menon. 

Viktig for å realisere kontrakter

Menon har i sin analyse vurdert hvor stor den addisjonelle effekten er, det vil si i hvor stor grad lån og garantier fra Eksportkreditt og GIEK utviderkapasiteten som det ordinære bankmarkedet har til å betjene maritim leverandørindustri, fiskeri og havbruk samt havvind. 

Det er vanskelig å beregne nøyaktig i hvilken grad GIEK og Eksportkreditts deltagelse utløser en kontrakt eller en investering (addisjonalitet), fordi den både avhenger av størrelsen på bedriftene som benytter seg av ordningen og hvor velfungerende det finansielle markedet er. Porteføljen og det finansielle markedet tilsier at addisjonaliteten ligger ned mot 50 prosent, mens intervjuene Menon har gjort med bankene og usikkerheten i finansmarkedene indikerer at den ligger opp mot 100 prosent. Ettervirkningene av korona bidrar til økt usikkerhet i finansmarkedene, noe som trekker i retning av at addisjonaliteten er høy. 

-Dette underbygges også av vår erfaring, som er at lån og garantier fra Eksportkreditt og GIEK i større grad enn tidligere er viktig for å realisere kontraktene, sier Søberg. 

pdf Samlede effekter av statlig eksportfinasiering i 2020.pdf