1

Årsrapport 2019: GIEK styrker bedriftenes tilgang på kapital

2019 var preget av handelspolitisk usikkerhet og 2020 har fått en vanskelig start. Når det næringspolitiske klimaet er krevende, blir GIEK som et påregnelig og stabilt virkemiddel enda viktigere for eksportørene. 2019 var GIEKs mest aktive år siden 2013. GIEK utstedte garantier for 22 milliarder kroner: 178 nye garantier til 31 land. Garantier innenfor sol- og havvind, skipsbygging og sjømat har gitt en bredere sammensatt garantiportefølje. Flere små-og mellomstore bedrifter benyttet også GIEKs garantitilbud enn tidligere.

GIEK styrker bedriftenes tilgang på kapital

Gjennom garantier utvider GIEK bankenes mulighet til å låne ut penger til bedriftene, og slik styrkes bedriftenes tilgang på kapital. De kommersielle bankene deler risiko med GIEK og får derfor utvidet sin finansielle kapasitet både til enkeltbedrifter og til land.

GIEKs garantier kommer særlig den maritime verdikjeden til gode: GIEK bistår norske verft og deres underleverandører gjennom bygge- og langtidsfinansiering av blant annet cruiseskip, fiskefartøy, ferger, kabelleggingsfartøy, men også direkte til skipsutstyrsleverandører når de omstiller seg og leverer til verft i andre land.

GIEK bidrar aktivt i det grønne skiftet. Aibels kontrakter innen havvind, Scatec Solars nye solparker i Ukraina, Color Lines første hybride «plug in»- passasjerferge og byggeprogrammet som Fjord1 gjennomfører for sine nye el-ferger er eksempler på hvordan norske eksportører gjennom salg av høyteknologi bidrar til en mer bærekraftig fremtid globalt.

Kraftgarantier utstedt av GIEK har bidratt til inngåelse av langsiktige avtaler om levering av fornybar vindkraft på et forutsigbart kostnadsnivå for kraftkrevende industri, en for Norge viktig eksportnæring.

Internasjonaliseringsgaranti, garantier til produksjonsanlegg i Norge innrettet mot eksport, er blitt viktig for oppskalering av sjømatbedrifter. Villa Smolts nye anlegg på Moltu­stranda og Nordlaks sin havfarm er eksempler på hvordan et nytt garantiprodukt gir selskaper og bransjer utvidet mulighetsrom.

Offshorerederienes gjeldssituasjon er krevende


Offshorerederiene står for mesteparten av GIEKs utestående fordringer ved utløpet av 2019. Markedssituasjonen gjør at rederiene fortsatt har for høy gjeld og for lav inntjening, og det må etableres et mer bærekraftig gjeldsnivå for at nye investorer vil bidra med ny kapital.

Viktig for bedriftene i krisetid

Som følge av Covid 19-situasjonen våren 2020 har GIEK fått i oppdrag å administrere en ny lånegarantiordning for små- og mellomstore bedrifter på 50 milliarder kroner. GIEK har også fått i oppdrag å administrere luftfartsordningen for flyselskapene på inntil seks milliarder kroner. GIEK tilbyr nå også kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land. Tilbud om kortsiktig kredittforsikring er særlig viktig for sjømateksportørene.

Les GIEKs årsrapport for 2019 her

Nye garantier i 2019: Kartet nedenfor viser nye garantier i 2019 fordelt på fylker og næringer.  Møre og Romsdal, Vestland og Viken fylker fikk mest i nye garantier i 2019. Bygging av cruiseskip og ferger, fiske- og brønnbåter, samt sjømatindustrien er viktig langs hele kysten og spesielt i denne delen av landet.