Årsrapport 2018: Norsk eksport blir grønnere og mer variert

GIEK utstedte nye garantier for 14 milliarder kroner i 2018, en økning på hele 17 prosent fra 2017. Veksten i nye søknader var enda høyere, 21 prosent. GIEKs løpende garantiansvar ved utgangen av 2018 var 88 milliarder kroner, og resultatet ble 1 milliard kroner.

Vi ser omfattende industriell omstilling til fornybar energi og miljøteknologi innen havnæringer og på land. Samtidig er verdensmarkedene mer uforutsigbare. Vi merket begge deler gjennom økt etterspørsel etter statlige garantier i 2018, sier adm.dir. Wenche Nistad i GIEK.

GIEKs søknader reflekterer aktiviteten i norsk industri

GIEK utstedte nye garantier for 14 milliarder kroner i 2018, en økning på hele 17 prosent fra 2017. Veksten i nye søknader var enda høyere, 21 prosent. GIEKs løpende garantiansvar ved utgangen av 2018 var 88 milliarder kroner, og resultatet ble 1 milliard kroner.

I 2018 bidro våre garantier til finansieringen av flere store industriprosjekter innenfor maritim sektor, fornybar energi og miljøteknologi. Jeg vil særlig trekke frem nye og mer miljøvennlige passasjerbåter og cruisebåter ved norske verft, miljøinvesteringer i prosessindustri, utbygging av solkraft i utlandet og vindkraft i Norge. Samtidig er jeg glad for at flere SMB bruker oss til å investere og vokse/oppskalere, sier Nistad.

Bankenes utlånsvilje varierer betydelig mellom bransjer. De fleste av GIEKs garantier avlaster risiko hos bankene, noe som bidrar til å utvide kapitalmarkedet. GIEK stiller krav om at prosjektene skal gavne norsk sysselsetting og verdiskapning, særlig i eksportrettede bransjer.

Fra hele landet til hele verden

Fylkene som fikk mest i garantier var:

  • Møre og Romsdal fikk 5,1 milliarder kroner i garantier til verftsindustrien og rederier i inn- og utland.
  • Telemark fikk 2,8 milliarder kroner i garantier, de største var til modernisert gjødselproduksjon på Herøya og verftsindustrien i Brevik.
  • Nordland fikk garantier for 2,5 milliarder kroner for salg av ny fornybar vindkraft til aluminiumsproduksjon.
  • Sogn og Fjordane mottok garantier for 1,4 milliarder for fornybar vindkraft.
  • Oslo mottok garantier for 1,4 milliarder, primært for eksport av solkraftverk.

Eksporten som GIEK bidro til gikk til 32 ulike land, i alle verdensdeler.

Mer usikkerhet i eksportmarkedene

Spenningen i internasjonal handel har økt. Sammen med andre lands garantietater bidrar GIEK til å lette internasjonale pengetransaksjoner og holde handelen gående. I 2018 mottok GIEK nye søknader på tilsammen 47 milliarder kroner. Havnæringer som fiskeindustri, havbruk, cruise og miljøvennlig skipsteknologi forventes derfor å utgjøre en større del av GIEKs garantiportefølje fremover – sammen med fornybar energi.

Sikrer statens verdier innen offshore olje og gass

Tidligere eksport av fartøy og teknologi til offshore olje og gass utgjør fortsatt mesteparten av GIEKs løpende garantier. Olje og gass-andelen har imidlertid sunket fra 79 til 66 prosent på ett år. Selv med bedre utsikter for olje og gass næringene, er det overskudd av oljeservice-fartøy i forhold til etterspørselen. Til tross for dette leverte GIEK et resultat på 1 milliard kroner. GIEKs utbetalinger og drift finansieres av inntekter fra garantiene, ikke over statsbudsjettet.

Vi forventer nye restruktureringer fremover og jobber tett med næringen for å finne løsninger som sikrer statens verdier og beholder viktige kunnskapsmiljøer i Norge, avslutter Nistad.

 

Årsrapporten for 2018