Les hele årsrapporten her

 

Hele Norge

GIEK er statens største finansvirkemiddel for eksport, med rammer på totalt 183 milliarder kroner. GIEK fremmer næringsvirksomhet i hele landet og eksport til hele verden. Både store konsern og mindre bedrifter benytter GIEKs tjenester for å skaffe seg flere og større kontrakter.

De fem største fylkene målt på utstedte garantier i 2017 var:

  1. Møre og Romsdal; 2,4 milliarder kroner
  2. Buskerud; 1,4 milliarder kroner
  3. Oslo: 1,3 milliarder kroner
  4. Trøndelagsfylkene: 0,6 milliarder kroner
  5. Vest Agder: 0,5 milliarder kroner

I 2018 vil GIEK ytterligere trappe opp informasjonsvirksomheten overfor norske bedrifter og deres banker for å sikre at eksisterende og nye brukere kjenner godt til GIEKs mange garantier. 

Maritim og oljeservice

I 2017 har norske verft og deres underleverandører fortsatt omstillingen til bygging av cruiseskip og andre typer fartøy – finansiert med garantier fra GIEK til både verft og flere utenlandske cruiserederier. Ved årsskiftet kom den nye skipsgarantiordningen på plass som skal bidra til økt skipsbygging ved norske verft.

-Maritim næring har vist vilje og evne til omstilling etter to års oppbremsing i offshore-leverandørindustrien,  konstaterer Nistad.

GIEK har spisskompetanse på maritim finansiering som fremmer norsk eksport og verdiskaping. Maritim sektor er fortsatt størst i GIEK, som i dag er en av verdens største finansinstitusjoner for offshoreskip og -rigger.

Hjelper flere næringer

GIEKs garantier dekker mange behov i norsk næringsliv. Tilbudet ble i 2017 utvidet med en ny garanti, internasjonaliseringsgarantien, som skal stimulere til eksportrelaterte investeringer i Norge. Den første garantien ble gitt Norwegian Fish Company i forbindelse med selskapets investeringer i et topp moderne fiskeanlegg i Finnmark, den andre til Yara i forbindelse med industrikonsernets milliardinvestering i Porsgrunn.  

Det grønne skiftet – også i GIEK

GIEK utstedte de første kraftgarantiene etter at ordningen ble innført i 2009. Garantiene ble gitt kraftselgeren Norsk Miljøkraft i Tromsø, og Norsk Miljøkraft i Raudfjell, og dekker kraftkjøper Alcoas forpliktelser under to kraftavtaler.

Innen eksport av fornybar teknologi fikk Scatec Solar garantier til sine nye solkraftverk i Egypt og Malaysia.

Bredere samarbeid med bankene

Bankene har benyttet GIEK til flere typer finansiering i 2017 enn før, hjulpet av nye garantier og ordninger for både maritim og fastlandsindustri. GIEK utstedte leverings- og betalingsgarantier i større volum enn tidligere, sammen med store garantier for kraftkjøp. Samtidig øker etterspørselen etter byggelånsgarantier til skipsverftene. De fleste nye garantier i 2017 var risikodeling med norske og utenlandske banker – men alltid til gavn for norsk næringsliv.

Halvparten av GIEKs nye garantiansvar i 2017 var overfor Eksportkreditt Norge AS, særlig i store industrielle finansieringer i maritim næring, men også i enkelte mindre eksportkontrakter. I 2018 vil samarbeidet utvides til å omfatte finansiering av norskbygde båter til bruk innenlands.

Oppfylt samfunnsoppdraget

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer. Nye garantier for 11,8 milliarder kroner utløste nye kontrakter for 21,5 milliarder kroner for norske bedrifter. Garantiene har dessuten opprettholdt 9 600 norske arbeidsplasser i 2017, ifølge analyseselskapet Menon Economics.

Det inngår i GIEKs samfunnsoppdrag å være selvfinansierende, det vil si at inntekter, administrasjonsutgifter og tapsutbetalinger skal å gå i regnskapsmessig balanse over tid. Garantiinntektene i 2017 var på 1,5 milliarder kroner, mens driftsresultatet endte på 341 millioner kroner.  Tapsavsetninger og nedskrivninger i forhold til total eksponering økte svakt fra 7,5 til 7,9 prosent.

-Garantiene gis etter søknad og grundig kredittvurdering. Med stabil kontantbeholdning og god likviditet, samt økende etterspørsel fra flere næringer, har GIEK nådd sine mål og oppfylt samfunnsoppdraget i 2017, avslutter Wenche Nistad.