1
Årsrapport

ÅRSRAPPORT 2017: Omstilling og ny aktivitet i hele Norge

(Pressemelding) I 2017 økte søknadsvolumet med hele 27 prosent til 38,6 milliarder kroner. Mens porteføljen innen oljeservice sank fra 86 til 79 prosent, økte fornybar energi, havbruk og andre næringer fra 14 til 21 prosent. Nye garantier for 11,8 milliarder kroner utløste kontrakter for 21,5 milliarder kroner for norske bedrifter og bidro til å opprettholde 9 600 arbeidsplasser. - GIEK legger til rette for industriell omstilling og nysatsing i hele Norge, noe som fortsetter i 2018, uttaler adm. dir. Wenche Nistad i GIEK.

Les hele årsrapporten her

 

Hele Norge

GIEK er statens største finansvirkemiddel for eksport, med rammer på totalt 183 milliarder kroner. GIEK fremmer næringsvirksomhet i hele landet og eksport til hele verden. Både store konsern og mindre bedrifter benytter GIEKs tjenester for å skaffe seg flere og større kontrakter.

De fem største fylkene målt på utstedte garantier i 2017 var:

  1. Møre og Romsdal; 2,4 milliarder kroner
  2. Buskerud; 1,4 milliarder kroner
  3. Oslo: 1,3 milliarder kroner
  4. Trøndelagsfylkene: 0,6 milliarder kroner
  5. Vest Agder: 0,5 milliarder kroner

I 2018 vil GIEK ytterligere trappe opp informasjonsvirksomheten overfor norske bedrifter og deres banker for å sikre at eksisterende og nye brukere kjenner godt til GIEKs mange garantier. 

Maritim og oljeservice

I 2017 har norske verft og deres underleverandører fortsatt omstillingen til bygging av cruiseskip og andre typer fartøy – finansiert med garantier fra GIEK til både verft og flere utenlandske cruiserederier. Ved årsskiftet kom den nye skipsgarantiordningen på plass som skal bidra til økt skipsbygging ved norske verft.

-Maritim næring har vist vilje og evne til omstilling etter to års oppbremsing i offshore-leverandørindustrien,  konstaterer Nistad.

GIEK har spisskompetanse på maritim finansiering som fremmer norsk eksport og verdiskaping. Maritim sektor er fortsatt størst i GIEK, som i dag er en av verdens største finansinstitusjoner for offshoreskip og -rigger.

Hjelper flere næringer

GIEKs garantier dekker mange behov i norsk næringsliv. Tilbudet ble i 2017 utvidet med en ny garanti, internasjonaliseringsgarantien, som skal stimulere til eksportrelaterte investeringer i Norge. Den første garantien ble gitt Norwegian Fish Company i forbindelse med selskapets investeringer i et topp moderne fiskeanlegg i Finnmark, den andre til Yara i forbindelse med industrikonsernets milliardinvestering i Porsgrunn.  

Det grønne skiftet – også i GIEK

GIEK utstedte de første kraftgarantiene etter at ordningen ble innført i 2009. Garantiene ble gitt kraftselgeren Norsk Miljøkraft i Tromsø, og Norsk Miljøkraft i Raudfjell, og dekker kraftkjøper Alcoas forpliktelser under to kraftavtaler.

Innen eksport av fornybar teknologi fikk Scatec Solar garantier til sine nye solkraftverk i Egypt og Malaysia.

Bredere samarbeid med bankene

Bankene har benyttet GIEK til flere typer finansiering i 2017 enn før, hjulpet av nye garantier og ordninger for både maritim og fastlandsindustri. GIEK utstedte leverings- og betalingsgarantier i større volum enn tidligere, sammen med store garantier for kraftkjøp. Samtidig øker etterspørselen etter byggelånsgarantier til skipsverftene. De fleste nye garantier i 2017 var risikodeling med norske og utenlandske banker – men alltid til gavn for norsk næringsliv.

Halvparten av GIEKs nye garantiansvar i 2017 var overfor Eksportkreditt Norge AS, særlig i store industrielle finansieringer i maritim næring, men også i enkelte mindre eksportkontrakter. I 2018 vil samarbeidet utvides til å omfatte finansiering av norskbygde båter til bruk innenlands.

Oppfylt samfunnsoppdraget

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer. Nye garantier for 11,8 milliarder kroner utløste nye kontrakter for 21,5 milliarder kroner for norske bedrifter. Garantiene har dessuten opprettholdt 9 600 norske arbeidsplasser i 2017, ifølge analyseselskapet Menon Economics.

Det inngår i GIEKs samfunnsoppdrag å være selvfinansierende, det vil si at inntekter, administrasjonsutgifter og tapsutbetalinger skal å gå i regnskapsmessig balanse over tid. Garantiinntektene i 2017 var på 1,5 milliarder kroner, mens driftsresultatet endte på 341 millioner kroner.  Tapsavsetninger og nedskrivninger i forhold til total eksponering økte svakt fra 7,5 til 7,9 prosent.

-Garantiene gis etter søknad og grundig kredittvurdering. Med stabil kontantbeholdning og god likviditet, samt økende etterspørsel fra flere næringer, har GIEK nådd sine mål og oppfylt samfunnsoppdraget i 2017, avslutter Wenche Nistad.