Årsrapport 2016

Oslo, 26. april 2017
- Nye garantier fra GIEK utløste eksportkontrakter for 30,5 milliarder kroner i 2016. Kontraktene har bidratt til å opprettholde og skape arbeidsplasser og vekst.

Tilbakemeldinger fra eksportnæringen viser at 2/3 av denne eksporten trolig ikke ville funnet sted, eller blitt vesentlig forsinket, uten de virkemidler som GIEK tilbyr. Samtidig er dette 14,3 milliarder kroner mindre enn i 2015, og reflekterer et krevende år for viktige næringer, for GIEK og norsk økonomi.
 

Ny eksport

De maritime klyngene er viktige kompetansesentre og store eksportører, selv om aktiviteten har falt. Det er fortsatt lønnsomme prosjekter hos leverandørene til olje og gass, en næring som utgjør 84,2 milliarder kroner av GIEKs utestående ansvar ved utgangen av 2016.

GIEK bistår norske verft med å sikre nye byggekontrakter utenfor offshoreindustrien, som ferger, cruiseskip og servicefartøyer til vindmøller. GIEKs langsiktige lånegarantier til kjøpere av skip og skipsutstyr, sammen med våre garantier for byggelån til verftene, har vært effektive for å sikre verftene kontraktene.

GIEK inngikk i 2016 en rammeavtale for lånegarantier på 6,2 milliarder kroner til oljeservice-konsernet Saipem. Avtalen tilrettelegger for leveranser av norske varer og tjenester til selskapet ut 2017.

Ansvarlig forvalter av statens verdier

2016 har vært et arbeidskrevende år for organisasjonen. GIEK har brukt betydelige ressurser på dialog med våre kunder innen oljeservice. Vi har jobbet tett med bankene, eiere og andre kreditorer for å oppnå bærekraftige finansielle løsninger. GIEK har også bygget nye relasjoner med bedrifter, banker og andre statlige aktører for å utløse ny eksport. Det er gledelig å se at verftene har funnet nye kunder i nye markeder som for eksempel cruiserederier. Som et ledd i omstillingen av norsk næringsliv registrerer vi også flere nye kontrakter for fastlandsbedrifter.

GIEK, som en statlig etat, skal være en åpen, forutsigbar og profesjonell aktør. Styret og GIEK vektlegger et tett og godt samarbeid med både eiere, banker og øvrige kapitalmarkedsaktører, og etterstreber industrielle løsninger i restruktureringer.

Resultater

Ved utgangen av 2016 var utestående garantiansvar på 98,0 milliarder kroner fordelt på 419 løpende garantier. Det ble utstedt 93 nye garantier for 16,7 milliarder kroner, og gitt 168 tilbud om garanti for 26,6 millioner kroner.

Garantiinntekter utgjør 1,5 milliarder kroner av totale inntekter på 1,6 milliarder kroner, mot totale inntekter på 1,7 milliarder kroner i 2015.

GIEKs administrasjonskostnader i 2016 var på 173,9 millioner kroner mot 158,6 millioner kroner i 2015. Etter styrets oppfatning drives GIEK effektivt. For 2016 har det særlig vært brukt tid og ressurser på restruktureringssaker, saker under særlig overvåkning eller saker i mislighold. Dette bidrar til å minimere statens tap på løpende garantier, og er dermed samfunnsøkonomisk riktig og nødvendig.

Regnskapsførte tapsavsetninger og nedskrivninger er ved utgangen av 2016 på 7,8 milliarder kroner, en økning på 1,7 milliarder kroner fra 2015. Dette påvirket resultatet negativt.

Resultatet for garantiordningene viser et samlet regnskapsmessig underskudd på 533 millioner kroner mot et overskudd på 121 millioner kroner i 2015. Tapet dekkes av tidligere års overskudd og GIEK har god likviditet. Tapsavsetninger og nedskrivninger dekker etter styrets vurdering fremtidige forventede tap, men det er alltid usikkerhet knyttet til fremtidige tap. Ved inngangen til 2017 er det svært begrenset hvor mye av tapsavsetningene som er konstatert som tap. GIEK har opparbeidet kapital for innfrielse av garantiforpliktelser. Det er fortsatt styrets vurdering at ordningene vil gå i balanse over tid. Styret mener GIEKs internkontroll er tilfredsstillende.

Årsrapporten kan du laste ned her.