23 milliarder mindre eksport uten statsgarantier

Uten statsgarantier ville norsk eksport utgjort 23 milliarder kroner mindre i 2012. Det tilsvarer bortfall av om lag 11 000 sysselsatte, i følge ny rapport fra analysebyrået Menon Business Economics på oppdrag fra GIEK.

- Anslaget på 23 milliarder viser kun kortsiktig effekt. Våre analyser viser at reduksjon eller bortfall av GIEKs garantier kan føre til at enkelte eksportrettede bedrifter vil velge å lokalisere produksjonen i andre land, hvilket i sin tur vil medføre en reduksjon i verdiskaping og klyngeeffekter, forteller partner og daglig leder i Menon, Sveinung Fjose.

Effekt på norsk eksport og næringsliv
Analyseselskapet har evaluert GIEKs relevans, effekt og effektivitet, med hovedvekt på effekt, ved å undersøke hvor mye eksport som ville falt bort dersom GIEK ikke hadde gitt sine garantier. Rapporten inkluderer følgende hovedfunn:

  • Uten garantier fra GIEK ville norsk eksport i 2012 vært 23 milliarder kroner lavere basert på eksportbedriftenes egne vurderinger.
  • Størst effekt målt i kroner er det for maritim næring og offshore leverandørindustri. Bedrifter innen ren energi er imidlertid de bedrifter som melder om høyest prosentvis effekt.
  • Eksporten som følger av GIEKs garantier har en brutto sysselsettingseffekt på 11 000. Den sterkeste sysselsettingseffekten finner vi i fylkene Vest-Agder, Møre og Romsdal og Rogaland og Hordaland.

Vanskelig å måle
- GIEK forvalter et stort ansvar for norsk eksportindustri. Sammen med tilbakemeldinger fra kundene, kan disse funnene hjelpe oss å styre kursen til det beste for eksisterende og nye norske eksportører. Rapporten viser også at vi har flere effekter som er vanskeligere å måle, sier administrerende direktør i GIEK, Wenche Nistad, og fremhever blant annet at GIEK:

  • Utvider den finansielle kapasiteten i markedet
  • Multinasjonale selskaper blir i Norge, nye etablerer seg
  • Verdensledende innovasjonsmiljøer fortsetter i Norge

- Bedriftenes innsats og innovasjon er viktig for å lykkes internasjonalt. Norske statsgarantier bidrar til at finansieringen faller på plass og kontrakter undertegnes. Rapporten gir oss mer innsikt i hvordan GIEK styrker norsk konkurransekraft og arbeidsplasser, sier næringsminister Monica Mæland.

GIEKs oppgave er å fremme norsk eksport og investeringer i utlandet gjennom å utstede garantier på vegne av den norske stat.  Garantier fra GIEK er ofte avgjørende for at viktige kontrakter skal kunne realiseres.