2. tertial: 13 milliarder i eksport

I 2. tertial 2014 har GIEK utstedt 62 nye garantier som utløste norsk eksport verdt rundt 13 milliarder kroner. Offshore-relaterte søknader forventes å gå noe ned, men interessen fra eksportører i andre bransjer tar seg opp. Et økende garantivolum blir innfridd før tiden etter refinansiering i obligasjonsmarkedene.

- Vi har hatt et svært høyt volum i nye garantier i T2, på nær 10 milliarder kroner. Det tilsvarer en dobling fra forrige tertial, og de største garantiene var til riggmarkedet. Vi forventer noe lavere aktivitet i oljesektoren fremover, og vil få økt kapasitet til å bidra i flere spennende eksportprosjekter, sier administrerende direktør i GIEK, Wenche Nistad.

- Det bedrede bankmarkedet kombinert med likvide obligasjonsmarkeder i Norge og USA, gir låntakere attraktive refinansieringsmuligheter. Det har ført til flere tidlige innfrielser av lån og garantier, legger hun til.

I 2. tertial 2014 har GIEKs garantiportefølje holdt seg relativt stabil på 76,7 milliarder kroner mot 79,1 milliarder kroner i første tertial. Bindende tilbud om garanti (forpliktende tilsagn) er gått noe ned. Summen av garantier og forpliktende tilsagn utgjør dermed 112,8 milliarder kroner, knappe seks milliarder kroner lavere enn i første tertial. (I tertialrapporten til NFD skriver styret at GIEK hadde tilfredsstillende aktivitet og nådde målene for virksomheten med et resultat på 1.075 milliarder kroner.)

Stabil etterspørsel etter garantier i - økning innen fornybar energi
Norske bedrifters etterspørsel etter eksportgarantier fra GIEK er fortsatt høy, med 64 søknader i tertialet mot 55 søknader i 2. tertial i fjor. Samlet søknadsbeløp i perioden var 14,2 milliarder kroner i år mot 13,0 milliarder tilsvarende tertial i fjor. Søknadsvolumet i kroner viser en reduksjon i søknadsmassen fra maritim sektor i forhold til andre tertial 2013, og en økning innen fornybar energi og industri.

- Det er særlig spennende å se stadig flere eksportprosjekter innenfor vårt satsingsområde fornybar energi.  Dette tertialet har vi blant annet utstedt garanti for finansieringen av prosjektet Seatower sier Nistad.

Seatower AS skal levere ingeniør- og designtjenester til bygging av en offshore meteorologistasjon utenfor Normandie i Frankrike. Selskapet vil gjennom prosjektet få testet sin egenutviklede teknologi for fundamentering av vindmøller på havbunnen. Leveransen vil gi datagrunnlag for eventuelt å benytte teknologien i store vindparker verden over.

Enklere søknadsprosess for bedriftene
GIEK innførte en ny långivergaranti i andre tertial som medfører forenklet dokumentasjon for kunden og lettere saksbehandling. GIEK samarbeider dessuten tett med Eksportkreditt Norge om forenkling av kundens søknadsprosesser gjennom bedre intern saksbehandling der begge institusjoner er involvert i finansieringen av den samme kontrakten.

Alle ordninger viser et samlet, akkumulert resultat på 1.075 millioner kroner, opp fra 919 millioner kroner per andre tertial 2013.

- GIEK har lagt bak seg et tertial med god drift og tilfredsstillende aktivitet, og hvor målene for virksomheten er blitt oppfylt. Basert på nivået på etterspørselen venter styret et fortsatt høyt aktivitetsnivå i GIEK ut året, sier Nistad.