Nyhetsarkiv

Dato
1
Publisert:

Finansdepartementet endret 16. september forskriften for lånegarantiordningen for bedrifter. Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter. Bankene hadde per 2. september gitt ca. 3 500 lån under ordningen, på til sammen 10,6 milliarder kroner. De aller fleste til SMB.

1
Publisert:

På forsommeren ble det klart at GIEK sammen med kommersielle banker har anledning til å være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge på norsk sokkel i Nordsjøen.

1
Publisert:

Finansiering fra fra Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) gjorde det mulig for Altera Infrastructure å bygge fire nye miljøvennlige bøyelastere, som halverer CO2-utslipp sammenliknet med eksisterende skip. – Støtten fra GIEK var avgjørende for oss. GIEK har i flere sammenhenger vist en imponerende handlekraft og gjennomføringstakt når situasjonen krever det. GIEKs bidrag har gjort at vi kan realisere dette viktige teknologispranget, sier Ingvild Sæther, CEO i Altera Infrastructure.

1
Publisert:

Havvind spiller en nøkkelrolle i overgangen til lavutslippssamfunnet, og norske bedrifter satser for fullt og vinner kontrakter til havs. Aibel leverer transformatorplattformer i tysk og britisk farvann, Fred. Olsen Windcarrier installerer vindturbiner utenfor Taiwan, og Nexans Norway leverer og legger høyspent transmisjonskabler utenfor Skottland. Et viktig bidrag til suksessen er norske GIEKs milliardgarantier til leverandører og til kundene deres.

1
Publisert:

For få år siden kjempet legemiddelprodusenten Curida for å overleve. Nå sikrer statlige garantier verdt 20 millioner kroner flere langsiktige eksportkontrakter, som igjen på sikt kan skape titalls nye arbeidsplasser. Det avgjørende var å få finansiert den lange oppbygningsfasen fra kontraktsignering til de får betaling – en utfordring mange eksportnæringer kjenner til.

1
Publisert:

Gjennom lånegarantiordningen på 50 milliarder kroner har over 3.000 norske bedrifter fått delvis statsgarantert lån fra GIEK, og hele 74 banker har gitt lån gjennom ordningen. – Vi håper banknæringen ikke nøyer seg med å bruke krisehjelpen. GIEKs faste tilbud til norske banker har nå langt større rammer og er bedre enn noen gang før, sier GIEK-sjef Wenche Nistad.

1
Publisert:

Stortinget vedtok 19. juni en ramme på 20 milliarder kroner for å støtte opp om næringer som er avhengig av å kunne forsikre sine kredittsalg i og ut av Norge. GIEK har inngått avtaler med fire kredittforsikringsselskap som til sammen står for 99,8% av forsikringstilbudet. Kredittforsikrerne forplikter seg gjennom avtalen å tilby samme forsikringsnivå som før Korona-krisen.

1
Publisert:

Regjeringen har satt av 20 milliarder kroner for å sikre bedrifter i Norge mot tap når de selger på kreditt. Ordningen trer i kraft i dag, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. GIEK er i ferdigstillelsesfasen av avtalearbeidet med kredittforsikringsselskapene.

1
Publisert:

Statlig finansiering av norsk eksport er en viktig del av rammebetingelsene for næringslivet i Norge. De norske finansielle ordningene for eksportfremme må være på linje med dem som tilbys hos konkurrerende land – og de må være tilgjengelige og brukervennlige for både små og store bedrifter i verdikjedene.

1
Publisert:

Nesten 3 000 bedrifter har til nå fått delvis statsgarantert lån under garantiordningen for banklån til bedrifter. GIEKs nye innsynsløsning gir nå tilgang til opplysninger om hvert enkelt lån som er gitt under ordningen.

1
Publisert:

- Jeg vil gjerne gratulere Nexans Norway AS som har vunnet enda en kontrakt for leveranser til et stort havvindprosjekt. Flere norske selskaper gjør seg i økende grad bemerket innen havvind. Når statlige virkemidler som GIEK kan bidra til at disse kaprer markedsandeler er det veldig gledelig, sier næringsminister Iselin Nybø.

1
Publisert:

Av rammen på totalt 50 milliarder var 16 prosent av rammen tatt i bruk per 27. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted. Ordningen er er besluttet forlenget ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover.

1
Publisert:

Av rammen på totalt 50 milliarder var 15 prosent av rammen tatt i bruk per 20. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted. Ordningen er er besluttet forlenget ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover.

1
Publisert:

Siden starten av 2019 har GIEK bidratt med hele 2,2 milliarder kroner i garantier i forbindelse med finansiering av båter til sjømatnæringen. - GIEK vil fortsette å stille opp for verftene og sjømatnæringen gjennom denne krevende tiden, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

1
Publisert:

Av rammen på totalt 50 milliarder var 13,6 prosent av rammen tatt i bruk per 6. mai. Viken er fylket med størst lånevolum, og den største brukergruppen av ordningen var næringsgruppen Varehandel og bilverksted.

1
Publisert:

Ordningen som først var ment å gjelde for små og mellomstore bedrifter er utvidet per 2. april, til å gjelder også store virksomheter. Bankene gjør kredittvurderingen og utbetaler nye lån under ordningen. Bedrifter som trenger kreditt skal kontakte sin bank direkte. GIEKs rolle er å administrere ordningen for Staten, og behandle fremtidige krav under garantiene.

1
Publisert:

2019 var preget av handelspolitisk usikkerhet og 2020 har fått en vanskelig start. Når det næringspolitiske klimaet er krevende, blir GIEK som et påregnelig og stabilt virkemiddel enda viktigere for eksportørene. 2019 var GIEKs mest aktive år siden 2013. GIEK utstedte garantier for 22 milliarder kroner: 178 nye garantier til 31 land. Garantier innenfor sol- og havvind, skipsbygging og sjømat har gitt en bredere sammensatt garantiportefølje. Flere små-og mellomstore bedrifter benyttet også GIEKs garantitilbud enn tidligere.

1
Publisert:

Som følge av Covid 19-situasjonen jobber GIEK nå med å få til en løsning for kortsiktig eksportkredittforsikring i samarbeid med de private kredittforsikringsselskaper. Dette er en parallell utvikling med det som skjer i flere andre europeiske land. Vi håper at et norsk opplegg vil være på plass innen kort tid.

1
Publisert:

Med Havfarmen fra Nordlaks tar havbruksnæringen nye skritt mot oppdrett i mer eksponerte havområder. Større avstander mellom anleggene, tøffere vær, mer havstrøm og nye tekniske løsninger skal bidra til å redusere fotavtrykket fra produksjon av laks og gi bedre fiskevelferd. Havfarmen bygges ved hjelp av garantier fra GIEK på 375 millioner kroner.

1
Publisert:

Helsemyndighetene forbyr nå arrangementer med 500 deltagere eller flere for å unngå spredning av koronaviruset. På bakgrunn av dette avlyses Eksportkonferansen 2002.

1
Publisert:

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan. Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til en havvindpark på 589 MW. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.