Presse

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er en etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). GIEK fremmer norsk eksport gjennom å stille garantier på vegne av staten. GIEK er et supplement til det private bank- og finansmarkedet og skal resultatmessig gå i balanse over tid.
Les mer om GIEK.

Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker politisk og kommersiell risiko på lån utstedt av private eller offentlige finansinstitusjoner. Garantiene kan kun stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping.
 

GIEK garanterer for eksport til land over hele verden

•    Våre garantier hjelper utenlandske kjøpere med finansiering.
•    Garantiene reduserer risikoen for tap for norske eksportører og utenlandske kjøpere. 
•    Garantiene gir norske bedrifter like konkurransevilkår i utlandet. 
•    Norske statlige garantier betyr høy grad av sikkerhet for både eksportører og banker.

Les mer om garantiene.

I tillegg til eksportgarantier forvalter GIEK to innenlandske garantiordninger for kraftkjøp og skipsbygging ved norske verft.
 

Offentlighet

GIEK er underlagt offentleglova som regulerer retten til innsyn i offentlige virksomheters dokumenter. All informasjon knyttet til GIEKs saksbehandling før en garantipolise er utstedt er unntatt offentligheten - Offentleglova.

Einnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. 

GIEK som kreditor

GIEKs garantier utløser eksport. Det medfører at staten og bankene har langsiktig finansiell risiko knyttet til kundenes forretningsdrift. Du kan lese mer om kreditorrollen her.

Års- og tertialrapporter

GIEKs års- og tertialrapporter samt andre styrende dokumenter finner du her.

 

Nyheter