Forklaringer på ord og uttrykk i GIEK

Ordliste
ANSVAR Beløpet som GIEK har garantert for gjennom utstedelse av en garanti, og som GIEK vil måtte erstatte dersom lånet går i mislighold og må erstattes fullt ut (renter og omkostninger kommer i tillegg).
BALANSE (KRAV)GIEKs garantier utestedes innenfor fire ordninger. Balansekravet er definert i Regelverket for GIEKs garantiordninger: «Med balanse for de ulike garantiordningene menes det at det skal oppnås balanse mellom premier, gjenvinninger, finansinntekter og statlig tilskudd til tapsdekning på den ene siden, og administrasjonskostnader, finanskostnader og utbetaling under garantier på den andre siden. Regnskap for den enkelte garantiordning benyttes til å måle oppfyllelsen av balansekravet. Overføringer av kapital fra GIEK til statskassen skal synliggjøres i regnskapet for de ulike garantiordningene.»
BERNE UNIONInternational Union of Credit and Investment Insurers – internasjonal organisasjon for statlige og halvstatlige garanti-institusjoner, samt private institusjoner som administrerer statlige garantiordninger.
BONDRAMMEGIEKs bondgaranti avlaster deler av en banks risiko knyttet til en garanti som banken har gitt på vegne av en eksportør. Det finnes ulike typer bondgarantier. Garantien fra banken kan f.eks. som sikkerhet for en forskuddsbetaling fra kunde til eksportør, eller garanti for at eksportør skal fylle sine kontraktsforpliktelser. En bondramme er en avlastningsavtale mellom GIEK og en bank knyttet til en gitt eksportør. Avtalen gir mulighet for banken til enkelt å søke avlastning for garantier opp til et gitt maksimumsbeløp.
BUNDET UNDER RAMMENSummen av gjeldende garantier og forpliktende tilbud om garanti uttrykt i norske kroner. Denne summen må aldri overskride rammen – den øvre grensen som er bestemt av Stortinget. Renter og omkostninger er ikke inkludert i beregningen.
CERTEPARTIKontrakt om befraktning av skip for en bestemt reise eller tidsrom, med eller uten mannskap og annen utrustning. Certeparti for et offshorefartøy inngås f.eks. mellom et oljeselskap og et rederi. Rederiet benytter inntektene til nedbetaling av lån og garanti knyttet til fartøyet.
COVENANTS Finansielle nøkkeltall eller betingelser som eksportøren eller kunden må oppfylle gjennom garantiens levetid, f.eks. egenkapitalandel, godkjenning av nye lånopptak, m.m.
ECA Export Credit Agency – virksomhet som utsteder garantier for eksport på vegne av en stat. Flertallet av verdens ECAer (inkludert GIEK) er medlemmer i Berne-unionen.
EKSPORT Eksport som kvalifiserer for GIEK-garanti må bestå av enten varer, tjenester eller investeringer. I praksis er det kapitalvarer (maskiner, utstyr) og tilhørende tjenester som blir garantert av GIEK, vanligvis over to år. Som hovedregel må 30 prosent av kontrakten være av norsk opprinnelse, eller det må foreligge annen relevant norsk interesse.
ENGASJEMENTEn garanti eller gruppe av garantier.
ERSTATNINGSe utbetaling på garanti
FONDSSe ordninger
FORDRINGEt krav GIEK har mot en annen part.
FØRTIDSINNFRIELSE Kundens fulle nedbetaling av lånet og garantien før opprinnelig avtalt tid. Førtidsinnfrielser skjer som oftest når kunden refinansierer lånet som GIEK har garantert for.
GARANTI(Tidligere kalt polise eller garantipolise.) Garantien betyr at GIEK overtar risikoen på et lån eller annen finansiell transaksjon. Dersom lånet misligholdes eller transaksjonen på annet vis medfører tap, vil GIEK måtte erstatte dette tapet. Kunden betaler premie og gebyr til GIEK for dette. Når garantien er nedbetalt, tas den ut av porteføljen, utestående ansvar og bundet under rammen.
GEBYRAdministrativ engangskostnad i GIEK for behandling eller tilrettelegging for en ny garanti, eller for å endre en eksisterende garanti. Gebyr og premie er GIEKs to viktigste inntekter.
GIEK KREDITTFORSIKRINGEt statseid selskap som tilbyr kortsiktige garantier under to år. GIEK Kredittforsikring ble opprinnelig skilt ut av GIEK som et datterselskap og var underlagt GIEK til og med 2014. GIEK Kredittforsikring er direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet fra 2015, men reforsikrer fortsatt noe av sin risiko hos GIEK.
GJENVINNINGERBeløp som GIEK mottar fra debitor eller inndriving og realisasjon av sikkerheter etter at GIEK har utbetalt erstatning. Hvis gjenvinningen er like stor som utbetalingen, har GIEK ikke tapt penger på garantien (sett bort fra nåverdi).
GRUNNFONDFor u-landsordningen har Stortinget bevilget «startkapital» for å kompensere for særlig høy risiko. Fondet står på konto i Norges Bank. Grunnfondet skal regnes med i U-landsordningens kapital.
INNTEKTGIEK får premieinntekter og gebyrer fra kunder. I tillegg betaler staten GIEK for enkelte tjenester. Det tilkommer også rente på enkelte bankinnskudd. Administrasjonsutgifter dekkes inn av premie¬inntekter fra garantiordningene.
KJØPERKREDITTKreditt som ytes av en finansinstitusjon i eksportørlandet til en kjøper eller kjøpers bankforbindelse i utlandet.
LEVERANDØRKREDITTKreditt som ytes av en eksportør til en kjøper i utlandet.
LÅNGIVERAktør som gir lån til importør/kjøper/debitor. De fleste av GIEKs garantier er långivergarantier knyttet til lån fra Eksportkreditt Norge, kommersielle banker, eller begge deler.
LÅNGIVERGARANTIGIEKs mest brukte garanti, og stilles overfor en långiver.
LØPETIDVarigheten på en garanti. For långivergaranti knyttes det opp mot løpetiden på lånet. Maksimal løpetid for GIEKs garantier reguleres av OECDs «Arrangement on officially supported export credits».
MEDGARANTISTEn kommersiell bank eller annen aktør som deler risikoen sammen med GIEK.
MISLIGHOLDDebitors brudd på låneavtalen. Betalingsmislighold betyr manglende betaling og kan medføre at GIEK utbetaler under garantien. Teknisk mislighold er et brudd på andre typer vilkår. Se tap, avsetning, nedskrivning, covenants.
MORATORIE (AVTALE)Avtale som utsetter et debitorlands betaling av gjeld til et kreditorland. Brukes særlig om avtaler i regi av Parisklubben.
NEDSKRIVNINGVerdifallet på en eiendel i balansen. I GIEK gjerne en fordring.
NORSK INTERESSEEn garanti fra GIEK må knyttes opp til en konkret eksportkontrakt og tilhørende finansiell transaksjon. Unntaksvis kan GIEK akseptere en lav andel av eksporterte norske varer og tjenester dersom kontrakten på annet vis fremmer norsk verdiskaping.
OPPARBEIDET KAPITALAkkumulerte overskudd. Staten henter ikke utbytte fra denne kapitalen før garantiordningene er under avvikling.
OPPTREKKSPERIODENoen lån utbetales til kunden i flere delbeløp. Opptrekkstiden er den samlede tiden for utbetalingen av lånet, men før kunden starter nedbetalingen.
ORDNINGEt stortingsbestemt regelsett for avdekning av en bestemt risiko gjennom utstedelse av garantier. GIEK får en ramme (øvre grense, i kroner) for hver ordning. Ordningene har sine egne regnskaper og må hver for seg gå i balanse på lang sikt. Alminnelig garantiordning er hovedordningen. I tillegg har GIEK spesialordninger for hhv. skipsbyggelån, kraftkjøp, og utviklingsland. I tillegg forvalter GIEK en anbudsgarantiordning for deltagelse i bistandsprosjekter på vegne av Norfund.
PARISKLUBBENEn sammenslutning av enkelte industrialiserte kreditorland under vertskap av Frankrike for restrukturering/refinansiering av stat-til-stat-gjeld. GIEK forvalter moratorieavtaler fordi enkelte utviklingsland har misligholdt lån som ble tatt opp for å betale norske eksportører.
POLISESe garanti.
POLITISK RISIKOFare for manglende tilbakebetaling av lån som følge av politiske forhold. I GIEK inkluderer begrepet krig, sosial uro, ekspropriasjon og myndighetsinngrep. Statlige kjøpere er også å betrakte som politisk risiko.
PORTEFØLJE(I GIEK:) Den samlede beholdningen av garantier.
PREMIEPrisen kunden betaler for en garanti fra GIEK. Premien betales samtidig med avdrag i lånets løpetid, eller som en forskuddsbetaling når garantien utstedes. En av to hovedtyper inntekter fra kunder i GIEK.
PRORATA-PRINSIPPETPrinsipp om risikodeling på like vilkår (men hvor andelene kan være forskjellige) mellom flere risikotakere.
RAMMEEn øvre grense som Stortinget har bestemt for summen av gjeldende garantier og tilbud. GIEK har fire garantiordninger med hver sin ramme, totalt 173,15 milliarder kroner i 2015.
REFORSIKRINGEn måte å redusere sin egen risiko ved å overlate denne til et annet forsikringsselskap eller finansinstitusjon. GIEK kan f.eks. reforsikre noe av sin risiko i enkelte garantier hos et annet garantiinstitutt, mens GIEK Kredittforsikring reforsikrer en del av sin egen risiko hos GIEK.
REMBURSEn betinget betalingsbekreftelse fra kjøperens til eksportørens bank og videre til eksportøren. Rembursen sikrer at eksportøren får betalt, men kan samtidig gi kjøper sikkerhet for at eksportøren sender varen før mottak av oppgjør. GIEK kan avlaste deler av eksportørens bank sin risiko.
RISIKORisiko er det mest sentrale begrepet i GIEK. Vi jobber med finansiell risiko, altså risikoen for at en avtalt betaling uteblir. F.eks. at kjøperen ikke nedbetaler på lån, eller at eksportøren bruker opp forskuddsbetaling uten å levere som avtalt. GIEKs garantier utstedes mot to hovedtyper risiko: kommersiell og politisk risiko. De fleste saker inneholder begge deler.
SIKKERHETNår GIEK krever at det stilles sikkerheter for garantien, gjøres dette i form av pantesikkerheter og/eller garantier. Ved mislighold og utbetaling under garanti kan GIEK realisere sikkerhetene for å redusere et mulig tap.
SUPPLEMENT TIL MARKEDETGIEK konkurrerer ikke med kommersielle banker; dersom disse ønsker å garantere for hele lånet, holder GIEK seg utenfor transaksjonen. Når GIEK garanterer for mesteparten av lånet, kan bankene delta i en mindre andel. Dermed styrker GIEK eksporten og samtidig utvider kapitalmarkedene.
TAPSAVSETNINGAvsetning i resultatet gjøres på grunnlag av usikkerheten i en enkelt garanti eller en gruppe garantier.
TAPSe utbetaling under garanti.
TILBUD OM GARANTI (Tidligere «tilsagn»)Dersom søknaden om garanti er innvilget, gir GIEK kunden et tilbud om garanti. Tilbudet er bindende for GIEK og inngår derfor i beløpet bundet under rammen. Dersom kunden aksepterer tilbudet og oppfyller gitte forutsetninger, utsteder GIEK garantien.
TILSAGNSe tilbud.
UTBETALING UNDER GARANTI(Tidligere kalt erstatning). Dersom GIEK har garantert for et lån eller annen forpliktelse hos eksportør eller importør, og lånet eller forpliktelsen er brutt eller misligholdt, må GIEK foreta utbetaling til den som er dekket av garantien (bank, eksportør eller utenlandsk kunde, avhengig av garantitypen). Dersom GIEK har sikkerhet i varen, kan det bli aktuelt å realisere pant i denne. Dersom GIEKs utbetaling var større enn inntekten fra pantet, er differansen å anse som tap.
UTESTÅENDE ANSVARGIEKs løpende garantiportefølje uttrykt i kroner. Garantiansvaret er «utestående» ettersom alle garantier blir fortløpende nedbetalt. Summen av løpende garantier og tilbud betegnes som «bundet under rammen».
WAIVERTillatelse til å fravike et tidligere avtalt vilkår i låneavtalen. Gjøres av bank og garantist