Maritim eksport er ofte svært kapitalkrevende. Derfor er det viktig at GIEKs garantier bidrar til økte låne- og kredittbeløp for norske eksportører og deres kunder. Vi samarbeider tett med Eksportkreditt Norge og norske og utenlandske kommersielle banker.

GIEK har lang erfaring i finansiering av skip og maritim eksport. VI har spisskompetanse på maritime finansieringer særlig innenfor offshore og fornybar energi. GIEK har kompetente analytikere, dyktige advokater, rådgivere på finansiering og eksperter på samfunnsansvar.

GIEKs skipsfinansieringstilbud og definisjon av skip er hentet fra OECDs sektoravtale for skip og regelverk fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). 

Vi hjelper med:

 • Skreddersydde, langsiktige finansieringer for kjøpere av alle typer fartøyer.  
 • Garantier for norskbygde fartøyer, eller fartøyer bygget i utlandet med betydelig norsk innhold.
 • Flere typer garantier til eksportør og kjøper kan medvirke til maritim eksport.

Langsiktig finansiering av alle typer fartøyer

GIEKs långivergaranti er ofte utgangspunktet for å etablere finansiering for kjøpere av norskbygde skip, eller kjøpere av norsk utstyr ombord på utenlandskbygde skip. Långivergarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån, og avdekker dermed långiverens kredittrisiko.

GIEK har god erfaring med deltagelse i skreddersydde finansielle strukturer.  Vi har gode relasjoner til de fleste store bankene innen skipsfinansiering.

 • Lånefinansiering av inntil 80 prosent av salgskontraktens verdi.
 • GIEK kan garantere for kommersiell risiko inntil 90 prosent og opp til 100 prosent ved politisk risiko.
 • Det er krav om at minst 30 prosent av eksportkontrakten består av norske varer, tjenester eller verdiskaping.
 • Maksimal løpetid på GIEKs garanti er 12 år med lineær nedtrapping.

Merk at ovennevnte finansieringsvilkår er maksimumsverdier. En typisk skipsfinansering med GIEKs deltagelse er basert på 30–40 prosent egenkapital og garanti fra GIEK på 70 prosent av lånet.

Endelig finansieringsvilkår fastsettes ut fra kredittrisikoen i den enkelte transaksjon, hvor GIEK legger vekt på blant annet sikkerheter, robusthet av kontrakter og inntjeningspotensial, erfaring til operatør mv. 

Det er krav om deltagelse fra kommersiell bank eller finansinstitusjon, samt krav til risiko på samme vilkår som GIEK (pari passu vilkår).

Les mer om långivergaranti.

- For oss i Skipsteknisk har det vært avgjørende at vi i det her prosjektet fikk tidlig på plass garantier og finansiering gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge, sier Inge Bertil Straume, salgssjef i Skipsteknisk
 

Se flere referansjeprosjekter

Secondhand salg og ombygging av skip

GIEK kan delta i finansiering gav second hand salg av skip såfremt skipet har tilfredsstillende tilknytning til Norge. Dette gjør seg i særlig grad gjeldenden dersom salget føre til nybygging i Norge. Ved nybygging av skip kan GIEK i rimelig grad garanterer for beløp utover ombyggingskostnader.

For mer informasjon om finansiering av ombygging og oppgradering av skip, vennligst last ned Eksportkreditt Norge og GIEK sin felles brosjyre.

Langtidsfinansiering av certepartier

GIEK legger til grunn at certepartikontrakter normalt anses som tjenesteleveranser. Bare de certepartier som gjelder prosjekt/felt som er under utvikling eller på annen måte bærer preg av å være investering i fremtidige inntekter, vil kunne danne grunnlag for langtidsfinansiering med GIEKs deltakelse.

GIEK vil som utgangspunkt bare dekke certepartikontrakter som er inngått av norske selskaper. Dersom et norsk selskap har inngått kontrakt om underleveranser til en certepartikontrakt mellom et utenlands selskap og befrakter, vil GIEKs dekning normalt begrenses til verdien av den norske kontrakten.

 • Lånefinansiering inntil 85 prosent av kontraktens verdi.
 • GIEK kan garantere for kommersiell risiko inntil 90 prosent og opp til 100 prosent ved politisk risiko.
 • Det er krav om at minst 30 prosent av eksportkontrakten består av norske varer, tjenester eller verdiskaping.
 • Maksimal løpetid på GIEKs garanti er 8,5 år med lineær nedtrapping.

Garantier for forskuddsbetaling, fullførelse mv.

 

Utenlandsk kjøper og redere krever enkelte ganger en eller flere garantier av den norske eksportøren, som for eksempel kan være garantier for at leveringen av maritimt utstyr faktisk skjer som avtalt, at innbetalt forskudd fra reder kan tilbakebetales dersom verftet bryter kontrakten, eller at eksempelvis et skip fungerer som forutsatt når det er levert. Det er eksportørens bank som stiller slike bondgarantier overfor kjøper, men GIEK kan avlaste banken for en del av beløpet (kontragaranti).

 • GIEK garanterer overfor en bank eller finansinstitusjon
 • Garantien dekker normalt inntil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko
 • Eksempler på bondgarantier er anbudsgaranti, forskuddsgaranti eller fullførelsesgaranti

Les mer om bondgaranti.

 

Garanti for byggelån til norske verft

En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån til norske verft for finansiering av skip i byggeperioden med inntil 50 prosent av lånebeløpet. Andre havinstallasjoner som for eksempel plattformer og vindmøllefundamenter kan også dekkes. Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden. 

Les mer om byggelånsgaranti.

Hva koster det?

For skipsfinansiering er prisingen markedsbasert. GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti, beregnet som en engangspremie, men mulig som p.a.-premie ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.

GIEK tar i tillegg et etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee).

Garantier som kan passe ditt behov

Utenlandske kjøper krever enkelte ganger én eller flere garantier av den norske eksportøren. Vi kan hjelpe ved å stille garantier for at leveringen faktisk skjer som avtalt, at innbetalt forskudd kan tilbakebetales dersom eksportøren bryter kontrakten, eller at produktet fungerer som forutsatt når det er levert. Det er eksportørens bank som stiller slike bondgarantier overfor kjøper, men GIEK kan avlaste banken for en del av beløpet (kontragaranti).

Les mer

En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner som for eksempel vindmøllefundamenter. Garantien kan også utstedes i forbindelse med betydelige underleveranser. Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden.

Les mer

Garanti for inntil 90 prosent av lånefinansiering til kjøpere av norsk eksport. Lånet kan tas opp hos banker (norske og/eller utenlandske) eller Eksportkreditt Norge AS. 

Les mer

Garantien kan gis til norske eksportører som trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til en spesifikk kontrakt.

Les mer