1

Leverandørkredittgaranti

Garantien sikrer at eksportøren får betalt ved kredittsalg til en utenlandsk kjøper, dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer. Garantien kan dekke salg av varige driftsmidler/kapitalvarer med kredittid 2 år eller mer

Hvem kan søke?

Det er eksportørene og bankene som skal søke om garantien fra GIEK.

Vilkår

  • Minimum kontantandel på 15 prosent av eksportkontrakten.
  • Kredittbeløp på maksimum 85 prosent av eksportkontrakten.
  • GIEK kan garantere for inntil 90 prosent av kreditten.

I tillegg må eksportkontrakten:

NB! GIEK kan ikke stille garanti med kredittid under 2 år (kortsiktig kredittforsikring), dette tilbys kun av private forsikringsselskaper

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

Leverandørkredittgaranti avlaster eksportør

Leverandørkreditt med finansiering

Hva koster garantien?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti. Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og:

  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land. 
  • Andel av bankmedvirkning i saken.

Få en indikasjon på premien med vår premiekalkulator

Andre kostnader, som f.eks. til lokal juridisk bistand, kan komme i tillegg, men kunden vil bli underrettet om dette.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for leverandørkredittgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Leverandørkredittgaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.