1

Långivergaranti

Garantien sikrer finansiering til utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester. Långivergaranti gis til kjøpers långiver i forbindelse med eksportkontrakter.

Hvem kan søke?

GIEK må vite at kjøperen ønsker finansieringen. Både kjøper og eksportør må derfor levere hver sin søknad til GIEK. Kjøpers søknad kan også fylles ut av banken.

Når skal man søke?

Ta kontakt tidlig. Utstedelse av ny garanti er basert på GIEKs kredittvudering av lånetaker, det er derfor viktig at GIEK involveres tidlig i prosessen.

Husk at dersom Eksportkreditt Norge skal være långiver, må de ha mottatt søknaden før kommersiell eksportkontrakt er inngått.

Vilkår

For kontrakter over 50 millioner kroner er det et krav at bank deler risikoen. For mindre kontrakter kan eksportør, etter søknad og kun dersom bankmedvirkning allerede har vært utredet, dekke denne risikoen selv.

Ved salg til etablerte selskaper som dokumenterer god gjeldsbetjeningsevne uavhengig av den norske eksporten:

  • Minimum kontantandel på 15 prosent av eksportkontrakten..
  • Lånebeløpet på maksimum 85 prosent av eksportkontrakten
  • GIEKs långivergaranti dekker inntil 90 prosent av lånebeløpet.

Ved salg til nyetablerte eller prosjektselskaper hvor den norske eksporten er avgjørende for gjeldsbetjeningen:

  • Egenkapital i selskapet på minimum 30 prosent.
  • Kontantandel på minimum 30 prosent i eksportkontrakten.
  • GIEKs långivergaranti dekker normalt inntil 70 prosent av lånefinansieringen.

I I tillegg må eksportkontrakten tilfredsstille:

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

Hva koster garantien?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti. Premien fastsettes ut fra nedbetalingstid og :

  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land. 
  • Andel av bankmedvirkning i saken.

GIEK skal ikke konkurrere med private banker på pris.

Få en indikasjon på premien med vår premiekalkulator

Andre kostnader, som f.eks. til lokal juridisk bistand, kan komme i tillegg, men kunden vil bli underrettet om dette.

Hvordan søke?

Denne garantien brukes ofte sammen med lån fra Eksportkreditt Norge, men garantien kan også benyttes når kun privat bank er långiver.

Ønskes kun garanti fra GIEK (uten lån fra Eksportkreditt), skal utenlandsk kjøper benytte kjøpers garantisøknadI tillegg skal eksportør(en) fylle ut eksportørs garantisøknad.

Ønskes både garanti fra GIEK og lån fra Eksportkreditt Norge, kan kjøperen benytte Eksportkreditts søknadsskjema som et felles søknadsskjema hvis saken er inntil 100 millioner kroner. I store saker som overstiger denne beløpsgrensen skal man sende inn separate søknadsskjemaer til GIEK og Eksportkreditt.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Långivergaranti